Vartotojas

 

Slaptažodis

 
Pamišote slaptažodi? Registracija  
   
     
 
Bhakti Yogos pagrindai, abhideja
 
Temos mokomoji medžiaga
  PANČA TATTVA MAHA MANTRA IR HARĖ KRIŠNA MAHA MANTRA

HARĖ KRIŠNA MAHA MANTRA IR PANČA TATTVA MAHA MANTRA

Nuorodos „Caitanya Caritāmṛta“ Adi 1 skyrius.

Mantra

Žodžio mantra reikšmė aprašoma “Śabda-Kalpa-Druma” žodyne:

"manana trayate yasmat tasman mantra prakirtitah." "Kadangi tai išvaduoja meditacijos pagalba, todėl tai vadinama mantra".

Panašus teiginys yra “Nārada Purāṇoje”, kur Sanatkumara moko Nārada Munį:

mananam sarva-veditvam tranam samsary-anugrahaḥ

manana trana-dharmatvan mantra ity abhidhiyate

„Visiška meditacija suteikia išsivadavimą sąlygotai gyvai esybei, kuri tokiu būdu gauna Viešpaties prielankumą. Todėl tai, kas išlaisvina žmogaus konstitucinę prigimtį meditacijos metu yra vadinama ‘mantra’”.

Žodis Mahā-mantra reiškia Didžioji mantra arba didžioji išsivadavimo giesmė.

HARĖ KRIŠNA MAHA MANTRA

śodaśaitāni nāmāni dvātriṁṣad varṇakāni hi

kalau yuge mahā-mantraṣ sammato jīvatāraṇe

„Mantra, kuri susideda iš 16 žodžių ir 32 skiemenų yra Kali yugos Mahā-mantra, nes ji visiškai pajėgi išvaduoti visas sąlygotas sielas.“ („Ananta Samhita“)

Mahā-mantra yra paminėta įvairiuose šventraščiuose kaip vienintelė išsivadavimo priemonė Kali yugoje – pykčių ir vaidų amžiuje.

Upaniṣaḍos apie Harė Kṛṣṇa Mahā-mantrą

(„Kali-santarana Upaniṣada“)

hare kṛṣṇa hare kṛṣṇa kṛṣṇa kṛṣṇa hare hare

hare rāma hare rāma rāma rāma hare hare

iti śodasakam namnam kali-kalmasa-naṣanam

natah parataropayaḥ sarva-vedeṣu dṛṣyate

„Šešiolika Harė Kṛṣṇa Mahā-mantros vardų: hare kṛṣṇa hare kṛṣṇa / kṛṣṇa kṛṣṇa hare hare / hare rāma hare rāma / rāma rāma hare hare sunaikina visa, kas nepalanku Kali amžiuje. Tai yra visų Vedų išvada.“

Purāṇos apie Harė Kṛṣṇa Mahā-mantrą:

(„Agni-Purāṇa“)

hare kṛṣṇa hare kṛṣṇa kṛṣṇa kṛṣṇa hare hare

ratanti halaya vapi te kṛtartha na samṣayaḥ

„hare kṛṣṇa hare kṛṣṇa kṛṣṇa kṛṣṇa hare hare: kiekvienas, kuris kartoja šią mantrą netgi nerūpestingai, pasieks aukščiausią gyvenimo tikslą. Dėl šito nėra abejonių.“

Vedinės Saṁhitos apie mahā-mantra:

(„Ananta-Saṁhitā“)

hare kṛṣṇa hare kṛṣṇa kṛṣṇa kṛṣṇa hare hare

hare rāma hare rāma rāma rāma hare hare

sodasaitani namani dvatrimsad varnakani hi

kalau yuge mahā-mantrah sammato jivatarane

varjayitva tu namaitad durjanaih parikalpitam

chandobaddham susiddhanta viruddham nabhyaset padam

tarakam brahma-namaitad brahmana gurunadina

kalisantaranadyasu sruti-svadhigatam hareh

praptam sri brahma-sisyena sri naradena dhimata

namaitad-uttamam srauta-paramparyena brahmanah

utsrjyaitan-mahā-mantram ye tvanyat kalpitam padam

mahānameti gayanti te sastra-guru langhanah

tattva-virodha-sanprktam tadrsam daurjanam matam

sravatha pariharyam syadatma-hitarthina sada

hare kṛṣṇa hare kṛṣṇa kṛṣṇa kṛṣṇa hare hare

hare rāma hare rāma rāma rāma hare hare

„Harė Kṛṣṇa Harė Kṛṣṇa Kṛṣṇa Kṛṣṇa Harė Harė Harė Rāma Harė Rāma Rāma Rāma Harė Harė: ši šešiolikos vardų ir trisdešimt dviejų skiemenų mantra yra Kali amžiaus mahā-mantra, kurios dėka gali išsivaduoti visos gyvos būtybės. Niekuomet nevalia nustoti kartoti šią mahā-mantrą ir imtis kitų taip vadinamų apsivalymo procesų, kuriuos praktikuoja sukčiai, arba užsiimti kitomis poetinėmis Kṛṣṇos vardų kompozicijomis, kurios neatitinka tyrų šventraščių išvadų ar kupinos rasabhasos. Apie šią dievišką dvasinę mahā-mantrą, kuri išvaduoja nuo materialios egzistencijos, pirminis guru Viešpats Brahmā pasakė: ‘kali santararadi šrutite’ – “Śruti, paskelbė, kad ši mantra yra geriausia išsivadavimo priemonė Kali amžiuje”. Išgirdę tai visi Brahmos sūnūs ir mokiniai, pradedant Nārada, priėmė šią Harė Kṛṣṇa mahā-mantrą ir medituodami į ją pasiekė tobulumą.“

„Brahma Yamaloje“, Viešpats Śiva aprašo mahā-mantros svarūpa (formą):

hariṁ binā nāsti kiñcat pāpani-stārakaṁ kalau

tasmāl-lokod-dhārāṇa-ārthaṁ hari-nāma prakāśayet

sarvatra mucyate loko mahā-pāpāt kalau yuge

hare-kṛṣṇa-pada-dvandvaṁ kṛṣṇeti ca pada-dvayam

tathā hare-pada-dvandvaṁ hare-rāma iti dvayam

tad-ante ca mahā-devī rāma rāma dvayaṁ vadet

hare hare tato brūyād harināma samud dharet

mahā-mantraṁ ca kṛṣṇasya sarvapāpa praṇāṣakamiti

 

“Ei Mahādevi, pažiūrėk! Kali yugoje nėra lengvesnio kelio pašalinti nuodėmes nei harinama. Todėl labai svarbu propaguoti harinamą tarp paprastų žmonių. Kali yugos žmonės gali lengvai išsivaduoti nuo didžiausio pragaro kartodami šią mahā mantrą. Kad ją kartoti, reikia pirma du kartus pasakyti Harė Kṛṣṇa, po to pakartoti du kartus Kṛṣṇa ir du kartus Harė. Po to du kartus kartoti Harė Rama, tada du kartus Rama ir vėl du kartus Harė. Kiekvienas turi kartoti ir atlikti Śrī Kṛṣṇa mahā mantros sankirtaną, kuri sunaikina visas nuodėmes.”

Kṛṣṇos vardą šlovina „Sāma Veda“ ir „Gopala tapani Upaniṣaḍa“ bei „Vasudeva Upaniṣaḍa“.

Kai kurie žmonės teigia, kad mahā mantrą reikia kartoti pradedant Harė Rama, remdamiesi tuo, kad kai kas Indijoje taip kartoja bei keliose knygose mahā mantra užrašyta būtent taip. Tačiau tai netiesa. Brahmā yra asmenybė, kuri davė šiam pasauliui mahā mantrą, todėl Brahmos sampradāyos (mokyklos) pasekėjai geriausiai žino, kaip ją kartoti. Be to įvairiose upaniṣaḍose bei samhitose mahā mantra užrašyta būtent kaip Harė Kṛṣṇa, o ne Harė Rama.

Prasmė

Ši mantra yra užrašyta „Kali Santarana Upaniṣaḍoje“, kur Nārada munis Dvāpara yugos pabaigoje klausia Viešpaties Brahmos, koks būdas nutraukti Kali yugos blogą įtaką ir pasiekti išsivadavimą. Brahmā jam atsakė, kad papasakos patį slaptingiausią žinojimą, kaip Kali yugoje, netgi patys nešvariausi žmonės, netgi ne brahmanos galės pasiekti išsivadavimą paprasčiausiai kartodami šią Harė Kṛṣṇa mantrą. Ji išvaduoja žmogų nuo didžiausių nuodėmių ir bet kokį nedorėlį padaro didžiausiu teisuoliu. Ši mantra susideda iš Dievo vardų, todėl jos kartojimas visuomet palankus.

„Kalisantarana Upaniṣaḍa“:

hare krsna hare krona
krsna krsna hare hare
hare rama hare rama
rama rama hare hare

ity sodasakam namnam
kali-kalmasa-nasanam
natah parataropayah
sarva-vedesu drsyate

„Šie 16 vardų sudaryti iš 32 skiemenų yra vienintelė priemonė įveikti Kali yugos sukurtą blogį. Iš visų Vedų galima suprasti, jog tam, kad perkirsti neišmanymo vandenyną, nėra kito pasirinkimo kaip Švento Vardo kartojimas.“

Ten pat Viešpats Brahmā sako, kad šiai mantrai nėra vidhi – taisyklių, ją gali kartoti bet kas. Tai taip pat patvirtinama kituose raštuose, kaip „Padma-Purana“, Svarga-khanda 24.1-37 ir „Brahmanda-Purana“, Uttara-khanda 6.37-67.

Šventas Kṛṣṇos vardas yra cintamani - jis suteikia žmogui viską, ko jis gali trokšti. Materialistams jis suteikia kāma, arthą, dharmą ir mokṣą - jutiminius malonumus, klestėjimą, religingumą ir išsivadavimą, o bhaktams jis suteikia meilę Kṛṣṇai.

Kṛṣṇa nesiskiria nuo savo vardo ir pavidalo. Kṛṣṇos vardas savyje turi visas 64 Kṛṣṇos savybes. Viešpats Caitanya mokė, kad kartojant Kṛṣṇos vardą, gali atsiskleisti visi Kṛṣṇos žaidimai. Kṛṣṇos vardas - pati didžiausia brangenybė Kṛṣṇos lobyne, nes per jį atsiskleidžia visas dvasinis pasaulis. „Hari bhakti vilasa“ teigia, kad meditacija į šventą vardą yra pati tyriausia iš visų atsidavimo tarnystės formų.

Kṛṣṇos vardas - tai Kṛṣṇos įsikūnijimas šiame pasaulyje. Jis turi neišmatuojamas galias ir yra visiškai dvasiškas. Caitanya Mahāprabhu kalba apie tai „Śrī Śiksaśtakoje“:

nāmnām akāri bahudhā nija-sarva-śaktis
tatrārpitā niyamitah smarane na kālah
etādŗśī tava kŗpā bhagavan mamāpi
durdaivam īdŗšam ihājani nānurāgah

“Mano Viešpatie, Tavo šventas vardas atneša sėkmę gyvajai būtybei, ir todėl Tu turi daugybę vardų, kuriais Tu išskleidi Save. Tu suteikei visas savo galias šiems vardams, ir todėl nėra jokių griežtų taisyklių, kad juos atsiminti. Mano brangus Viešpatie, nors Tu suteikei tokią sėkmę puolusioms sąlygotoms sieloms mokydamas jas apie Savo šventus vardus, aš esu toks nesėkmingas, darydamas įžeidimus šventam vardui, ir todėl aš nejaučiu jokio potraukio kartojimui.”

Kartoti šventus vardus yra amžina sielos veikla. Materialiame pasaulyje - tai yra pagrindinė tarnyba, kuri padeda mums apsivalyti ir tobulėti dvasiškai. Visa kita tik papildo šią veiklą. Tačiau dvasiniame pasaulyje šventų vardų giedojimas taps fonu, o pirmame plane bus tiesioginė tarnyba Rādhāi ir Kṛṣṇai.

Bhaktivinoda Ṭhākura sako, kad šventi Dievo vardai yra 1) pagrindiniai ir 2) antraeiliai. Vardai, kurie aprašo Kṛṣṇos transcendentinius žaidimus vadinami pagrindiniais. Tai tokie vardai kaip Kṛṣṇa, Govinda, Gopala, Rāma, Śrī Nandanandana, Rādhānātha, Madana Mohana, Mādhava, Gopīnātha. Šie vardai tapatūs Viešpaties pavidalui ir jie nužengia į materialų pasaulį tam, kad išsklaidytų iliuziją. Antraeiliai vardai atsiranda šiame pasaulyje. Tai tokie vardai kaip Paramātma, Jagadpati ir t.t.

Pagrindiniai Kṛṣṇos vardai skiriami į madhurya-nāma ir aiśvarya-nāma. Madhurya nāma - tai Kṛṣṇa, Rādhā-Ramana, Gopījana-vallabha, Gandharvika-Giridhari. Jie perduoda Kṛṣṇos santuokinės meilės nuotaiką. Rāma, Vāsudeva, Nṛsiṁha - aiśvarya nāma, kurie perduoda Viešpaties didybę, jo galią.

Antraeiliai vardai suteikia dorybę, geras savybes, materialų progresą, tačiau Kṛṣṇa-premą įmanoma pasiekti tik kartojant pagrindinius vardus.

śrī-rūpa śrī-harā śrī-da

śrī-kāma śrī-svarūpini

śrīdamānanda-datri ca

śrīdamešvara-vallabha

Žodžių reikšmės

HARĖ - Kṛṣṇos vidinė energija, Rādhārāṇī, sujungianti mus su Kṛṣṇa meilės ir tarnystės ryšiais. Į ją kreipiamės pirmiausiai, kaip į motiną. Harė yra šauksmininkas nuo Harā. Harā - Śrīmati Rādhārāṇī vardas. Jis paminėtas „Nārada Pañcarātroje“ penkta naktis, penktas skyrius, 59 tekstas. Šis posmas priklauso iš tiesų „Śrī Rādhika sahasra nāma storai“. Nėra abejonės, kad Harā yra autorizuotas Śrīmati Rādhārāṇī vardas, kadangi „Nārada Pañcarātra“ yra visų Gaudīya vaiṣṇavų pripažįstama.

KṚṢṆA - Visų patraukliausias.

Vardas Kṛṣṇa paaiškintas „Mahābhāratoje“,

kṛṣir bhūr-vācakaḥ śabdo
nas ca nirvṛti-śucakaḥ
tayor aikyaṁ paraṁ brahma
kṛṣṇa ity abhidhīyate

“The root krs indicates the supreme attractiveness of the Lord, the suffix na

indicates the supreme joy. Thus, the name Krishna indicates the Supreme

Brahman who is the acme of these two characteristics.”

„Šaknis kṛṣ nurodo į aukščiausią Viešpaties patrauklumą, o priesaga na parodo aukščiausią džiaugsmą. Tokiu būdu vardas Kṛṣṇa nurodo Aukščiausią Brahmaną, kuris yra šių dviejų charakteristikų tobulybė.“

„Brahma Vaivarta purāṇoje“ 4 giesmėje taip pat aprašoma Kṛṣṇos vardo reikšmė.

 

RĀMA - Teikiantis aukščiausią džiaugsmą. Ramate - pasitenkinti. Ramā - Viešpaties pasitenkinimo energija.

ramante yogino ’nante
satyānande cid-ātmani
iti rāma-padenāsau
paraṁ brahmābhidhīyate

„Jogai atranda malonumą Aukščiausiame Aš, kuris yra absoliutūs egzistencija, pažinimas ir palaima. Todėl ši tiesa, žinoma kaip Param Brahmanas taip pat vadinama Rāma.“

rāma rāmeti rāmeti
rāme rāme manorame
sahastra nama tat tulyam
rāma nāma varanane

 

Viešpats Śiva aiškina savo žmonai Parvati apie Rāmos vardo svarbą: „Vieną kartą ištartas Ramos vardas duoda tą pačią naudą kaip tūkstantis Viṣṇu vardų.“

Prabhupāda sakė, kad, kai mes kartojame Harė Kṛṣṇa mantrą, mes prašome: “O Viešpatie Kṛṣṇa, o Kṛṣṇos energija, prašau, būkite maloningi, užimkite mane atsidavimo tarnyste Jums.”

Smulkesnis Mahā mantros vardų apibūdinimas pateikiamas žemiau.

Mahāmantra-vyakhya

Mahā-mantros “hare kṛṣṇa hare kṛṣṇa kṛṣṇa kṛṣṇa hare hare / hare rāma hare rāma rāma rāma hare hare“ paaiškinimas

(1) Dieviškos Viešpaties savybės atsiskleidžia Mahāmantroje:

harati tri-vidham tapam

janma-koti-satodbhavam

papam ca smaratam yasmat

tasmadd harir iti smṛtah

„Viešpats žinomas Hari vardu, nes tam, kuris Jį atsimena, Jis atima nuodėmes ir trijų rūšių kančias, kurios susikaupė per milijonus gimimų.“

kṛṣir bhū-vācakaḥ śabdo

ṇaś ca nirvṛti-vācakaḥ

tayor aikyaṁ paraṁ brahma

kṛṣṇa ity abhidhīyate

Šaknis ‘krs’ nurodo į aukščiausiąjį Viešpaties patrauklumą, o priesaga na reiškia jo aukščiausią džiaugsmą. Tokiu būdu vardas Kṛṣṇa nurodo Aukščiausią Brahmaną, kuris yra šių dviejų savybių kulminacija.

ramante yogino’nante

satyananda-cid-atmani

iti rama-padenasau

para-brahmabhidhiyate

Jogai semiasi malonumo Aukščiausioje Sieloje, kurios egzistencija, žinios ir palaima yra absoliutūs. Todėl ši tiesa žinoma kaip Param Brahman yra taip pat vadinama Rama. („Rāma- tapanīyopaniṣad, 1.6)

Mahamantrasya madhuryamayi vyakhya - Viešpaties slaptingosios savybės atsiskleidžia Mahamantroje

vijnapya bhagavat-tattvam

cid-ghanananda-vigraham

haraty avidyam tat-karyam

ato harir iti smrtah

Viešpats yra žinomas kaip Hari, kadangi jis pašalina atsidavusiųjų neišmanymą atskleisdamas jiems tikrąją Aukščiausio Viešpaties prigimtį ir jo asmeninį dvasinį pavidalą.

harati krsna-manah

krsnahlada-svarupini

ato harety anenaiva

sri-radha parikirtita

Kadangi ji pavagia Kṛṣṇos protą, kadangi ji yra Kṛṣṇos džiaugsmo inkarnacija, Rādhā taip pat yra vadinama vardu Hara.

anandaika-sukha-svami

syamah kamala-locanah

gokulanandano nanda-

nandanah krsna iryate

Tamsus Viešpats lotoso akimis, vienintelis aukščiausio džiaugsmo šeimininkas, kuris suteikia džiaugsmo Gokulai, Nandos sūnus yra vadinamas Kṛṣṇa.

vaidagdhya-sara-sarvasvam

murta-liladhidaivatam

sri-radham ramayan nityam

rama ity abhidhiyate

Kṛṣṇa taip pat yra vadinamas Rāma, nes santuokinio gyvenimo džiaugsmai yra Jo būties esmė, nes jis yra meilės žaidimų įsikūnijusi dievybė, ir kadangi jis suteikia malonumą Śrīmati Rādhārāṇī .

(3) Mahamantrasya yugalasmaranamayi vyakhya – Dieviškos poros atminimas, kartojant Mahamantrą

 

mano harati krsnasya

krsnahlada-svarupini

tato hara sri-radhaiva

tasyah sambodhanam hare

Kadangi ji pavogia Kṛṣṇos protą ir kadangi ji yra Kṛṣṇos dieviško džiaugsmo įsikūnijimas, Rādhā yra vadinama Hara. Hare yra šio vardo šauksmininko linksnis.

apagrhya trapam dharmam

dhairyam manam vraja-strinam

venuna karsati grhat

tena krsno ‘bhidhiyate

Kadangi jis apiplėšė Vradžos moteris, atimdamas iš jų gėdos jausmą, jų religijos principus, jų asmeninę nuosavybę ir jų savigarbą, ir grodamas savo fleita Jis ištraukė jas iš savo namų į mišką, Jis yra vadinamas Kṛṣṇa.

ramayaty anisam rupa-

lavanyair vraja-yositam

manah-pancendriyaniha

ramas tasmat prakirtitah

Kṛṣṇa šlovinamas vardu Rāma, kadangi jis pastoviai priverčia Vradžos moterų protus ir jausmus mėgautis savo grožio apžavais.

Yra du kiti ezoteriniai Mahāmantros paaiškinimai, kuriuos užrašė Śrīla Raghunātha dāsa Gosvāmis („Śrī Harinamartha-ratna-dipika“) ir Gopala Guru Gosvamis.

Garga Samhita paaiškina žodį Kṛṣṇaḥ tokiu būdu: K reiškia Kamala-kanta – sėkmės deivės sutuoktinis; R reiškia Rāma, aukščiausią besimėgaujantį; Ṣ reiškia ṣad-guna-pati – šešių turtų šeimininką; N reiškia Nrisiṁhadevą; A reiškia akṣara – nemirtingasis; H reiškia Nara-Nārāyana rišį. Tokiu būdu šios šešios raidės kartu sudėtos tampa aukščiausio Dievo Asmens vardu.

Metodai

Autoritetingi raštai teigia, kad mahā mantra ypač galinga kartojant sankīrtanoje, o ne pavieniui (japa). „Śrī Nāradīyoje“, Śrī Prahlāda Mahārāja sako:

japato hari-nāmāni sthāna-śat-guṇādhikaḥ

ātmānañca punāty-uccair japan śrotṛn-punāti ca

“Žmogus, kuris kartoja harināmą garsiai yra šimtą kartų pranašesnis už tą, kuris kartoja tyliai. Kai žmogus kartoja tyliai, naudą gauna tik jis ir apsivalo tik jis, tuo tarpu, kai žmogus kartoja garsiai, jis taip pat suteikia naudą ir apvalo tuos, kurie jį girdi: gyvulius, vabzdžius, paukščius, medžius ir augalus. Tokios būtybės negali kartoti mantros pačios, tačiau jos gali būti išvaduotos iš gimimo ir mirčių paprasčiausiai klausydamos.”

Harė Kṛṣṇa mahā-mantra ir dabar yra labai populiari, ypač Orisoje. Iki šiol daugelyje kaimų galima pamatyti aktyvias kirtano grupes. Cari-prahara (12 valandų), asta-prahara (24 valandų), ir sola-prahara (48 valandų) kīrtanai yra įprasti švenčiant įvairius festivalius. Orisoje, induistų tarpe populiaru, kad nuotaka yra inicijuojama į Harė Kṛṣṇa mahā-mantrą vedybų ceremonijos metu. Apie mahā-mantrą jie dainuoja tokią puikią dainą:

rāma nāma laddu
krsna-nāma ghī

hari nāma khanda ksīra
ghori ghori pi

„Rāmos vardas yra laddu, Kṛṣṇos vardas yra ghi, o Hari vardas yra saldūs ryžiai. Sumaišyk juos kartu ir gerk!“

Nors Caitanyos Mahāprabhu judėjimas remiasi sankīrtana – kolektyviniu šventų vardų giedojimu, japa arba tylus kartojimas taip pat yra labai svarbus. Yra pasakyta:

„Aš iš tiesų atliksiu japą; žmogus, kuris užsiima japa ir ne visiškai į ją pasineria arba jos neužbaigia, eis tiesiai į pragarą.“ („Mahābhārata“, Śantiparva, 197.11)

Tai atrodo labai griežtas teiginys, nors mes ir žinome iš Śrīlos Prabhupados knygų, kad nedėmesingas arba neraiškus kartojimas (kaip ir kiti įžeidimai, paminėti „Padma Purāṇoje“) sukels ilgai trunkančias problemas, kurios neleis suvokti Kṛṣṇą (vacya-svarūpa) kaip Jo visiškai transcendentiškai tyrą šventą vardą (vacaka svarūpa). Tačiau Kṛṣṇa bus labai laimingas, atsiskleisdamas mums, kai tik mes Jo nebeįžeidinėsime (svayam eva sphuraty adah).

Viešpats Caitanya sakė, kad nėra jokių sunkių ar griežtų taisyklių kartojant nesuskaičiuojamus Kṛṣṇos vardus, o Pats Jis skaičiuodavo mantrą ne su džapa-mala, o savo pirštais. Taip pat egzistuoja ir kiti būdai tai daryti. Vis dėlto, tradiciškai, Śrīla Prabhupada mus mokė naudoti džapa-mala su 108 karoliais. Džapa yra išsamiai aptariama „Hari bhakti vilāsoje“ 17 skyriuje.

Čia pateikiamos kelios paprastos šlokos, kurias galima cituoti prieš kartojant džapą. Šie posmai paimti iš Sri Stava-kalpa-druma, sanskrito posmų antologijos, kurią sudarė Śrīlos Prabhupados dievo brolis Jo Šventenybė Bhaktisaranga Gosvami Maharaja.

Śri Nama-mala-grahana-mantra (paėmus savo maldos karolius):

tribhanga-bhangima-rūpam

venu-randhra-karancitam

gopi-mandala-madhya-stham

śobhitam nanda-nandanam

„Jo pavidalas grakščiai išlinkęs trijose vietose, o Jo rankos padėtos ant fleitos skylučių. Nandos Maharadžos sūnus spindėdamas stovi gopių žiedo viduryje.“

Śri Nama-mala-grahana-mantra (paėmus į rankas karolius, norint jais kartoti [džaparthe]):

avighnam kuru male tvam

harinama-japesu ca

śrī rādha-krsnayor dāsyam

dehi male tu prarthaye

„O Mala, prašau sunaikink nepalankumą, man kartojant šventą Viešpaties Hari vardą. Suteik man tarnystės Rādhāi ir Kṛṣṇai padėtį. Tai viskas, ko prašau, o Mala!“

nama cintamani-rūpam

namaiva parama gatih

namnah parataram nasti

tasman nama upasmahe

„Šventas Vardas yra gražus transcendentinis filosofinis akmuo – jis yra aukščiausias tikslas. Nėra nieko aukščiau už Šventą Vardą. Todėl aš garbinu Šventąjį Vardą.“

Śri Nama-mala-samarpana-mantra (šventinant malą); tradiciškai vaiṣṇavai tai, ką naudoja patys, pirmiausia pasiūlo Kṛṣṇai, savo karolius apie kaklą, džapos karolius, etc.

nama-yajno mahāyajnah

kalau kalmaşa-naşanam

krsna-caitanya-prityarthe

nama-yajna-samarpanam

„Vardo auka yra pati aukščiausia jagja, kuri sunaikina Kali yugos užterštumą. Tam kad patenkinčiau Viešpatį Śrī Kṛṣṇą Caitanyą Mahaprabhu, aš siūlau šią švento vardo auką.“

Śri Nama-mala-sthapana-mantra (padedant karolius):

patita-pavana nama

nistaraya naradhamam

radha-krsna-svarūpaya

caitanyaya namo namah

„Šventas vardas yra puolusiųjų gelbėtojas. O prašau išvaduok šį žemiausią tarp žmonių. Nusilenkimai vėl ir vėl Śrī Caitanyai Mahaprabhu ir Śrī Śrī Rādhā-Kṛṣṇai.“

tvam male sarva-devanam

sarva-siddhi-prada mata

tena satyena me siddhim

dehi matar namo 'stu te

„O Mala, tarp visų dievų tu laikoma visų tobulumų davėja. Remiantis šiuo faktu, o Motina, prašau suteik man tobulumą. Nusilenkimai tau.“

Vėlgi, nėra jokių griežtų ar sunkių taisyklių kartojant džapą, bet reikia įvertinti tokio tyro troškimo intensyvumą, kuris įkvėpė kažką melstis taip netgi savo džapos karoliams. Mes bent jau galime melstis tokios nuotaikos.

Vienas Śrīlos Prabhupados mokinys kartą pasakojo, kad Śrīla Prabhupada iniciacijos metu mokė jį sukti tarp pirštų karolius, kartojant „Harė Kṛṣṇa Harė Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa Harė Harė“, o po to laikyti karolius ramiai tarp nykščio ir didžiojo piršto, kartojant Harė Rāma Harė Rāma Rāma Rāma Harė Harė." Śrīla Prabhupada pasakė, kad tai padės koncentruotis į Kṛṣṇą.

Ką reiškia šie vardai?

Kṛṣṇa

Balarāma

Nārāyaṇa

Vāsudeva

Saṅkarṣaṇa

Pradyumna

Aniruddha

Viṣṇu

KLAUSIMAI:

  1. Papasakokite apie pagrindinę kiekvieno mahā mantros žodžio reikšmę.
  2. Kodėl reikia kartoti Harė Kṛṣṇa mahā mantrą?
  3. Kokiuose šventraščiuose paminėta Harė Kṛṣṇa mahāmantra?
  4. Pacituokite mahā mantros vertimą, duotą Śrīlos Prabhupados.