Vartotojas

 

Slaptažodis

 
Pamišote slaptažodi? Registracija  
   
     
 
Bhakti Yogos pagrindai, abhideja
 
Temos mokomoji medžiaga
  PAGARBA ATSIDAVUSIEMS

TRYS ATSIDAVUSIŲJŲ LYGIAI

“Pamokymų nektaro” 5 posme Śrīla Rūpa Gosvāmi teigia:

kṛṣṇeti yasya giri taṁ manasādriyeta

dīkṣāsti cet praṇatibhiś ca bhajantam īśam

śuśrūṣayā bhajana-vijñam ananyam anya-

nindādi-śūnya-hṛdam īpsita-saṅga-labdhyā

“Reikia mintyse gerbti bhaktą, kartojantį šventąjį Viešpaties Kṛṣṇos vardą; lenktis bhaktui, kuris gavo dvasinį įšventinimą [dikṣą] ir garbina Dievybę; ir bendrauti su tyru bhaktu, kuris padarė pažangą nenukrypstamai su atsidavimu tarnaudamas Viešpačiui ir kurio širdyje neliko nė menkiausio noro kritikuoti kitus, bei ištikimai jam tarnauti.”

KOMENTARAS

Norint išmintingai taikyti ankstesniame posme minėtus šešis meilės ir pagarbos tarpusavio santykiuose principus, reikia mokėti pasirinkti bendravimui tinkamus žmones. Todėl Śrīla Rūpa Gosvāmi pataria, kad mūsų elgesys su vaiṣṇavomis atitiktų jų statusą. Śiame posme jis pasakoja, kaip elgtis su trijų kategorijų bhaktomis:

Kaniṣṭha-adhikāriu, madhyama-adhikāriu ir uttama-adhikāriu. Kaniṣṭha-adhikāris—neofitas, kuriam dvasinis mokytojas suteikė hari-nāmos įšventinimą ir kuris mokosi kartoti šventąjį Kṛṣṇos vardą. Šį bhaktą reikia mintyse gerbti kaip kaniṣṭha-vaiṣṇavą. Madhyama-adhikāris turi dvasinio mokytojo dvasinį įšventinimą ir jo vadovaujamas visą savo laiką skiria su transcendentine meile tarnauti Viešpačiui. Laikytina, kad madhyama-adhikāris pasiekė atsidavimo tarnystės pusiaukelę. Uttama-adhikāris — tai aukščiausio lygmens, atsidavimo tarnystės tobulumo pasiekęs bhakta. Uttama-adhikāris neturi jokio noro keikti ir kritikuoti kitus, jo širdis visiškai gryna. Jis yra pasiekęs brandų, grynos Kṛṣṇos sąmonės būvį. Pasak Śrīlos Rūpos Gosvāmi, labai svarbu bendrauti su tokiu mahā-bhāgavata, arba tobulu vaiṣṇavu, jam tarnauti.

Bhaktas neturėtų visą laiką likti kaniṣṭha-adhikāriu (žemiausio lygmens bhaktu), kurį tedomina Dievybės garbinimas šventykloje. Toks bhaktas apibūdinamas vienuoliktoje “Śrimad-Bhāgavatam” giesmėje (11.2.47):

arcāyām eva haraye

pūjāṁ yaḥ śraddhayehate

na tad-bhakteṣu cānyeṣu

sa bhaktaḥ prākṛtaḥ smṛtaḥ

Kas šventykloje labai ištikimai tarnauja Dievybei, tačiau nežino, kaip elgtis su bhaktais ir kitais žmonėmis, vadinamas prākṛta-bhaktu, arba kaniṣṭha-adhikāriu”.

Taigi kaniṣṭha-adhikāris turėtų pakilti iki madhyama-adhikārio lygmens. “Śrimad-Bhāgavatam” (11.2.46) taip apibūdina madhyama-adhikārį:

īsvare tad-adhīneṣu

bāliśeṣu dviṣatsu ca

prema-maitrī-kṛpopekṣā

yaḥ karoti sa madhyamaḥ

Madhyama-adhikāris—tai bhaktas, kuris garbina Aukščiausiąjį Dievo Asmenį kaip aukščiausią meilės objektą, draugauja su Viešpaties bhaktais, yra gailestingas tamsuoliams ir vengia pavyduolių”.

Taip reikėtų praktikuoti atsidavimo tarnystę. Šia proga Śrīla Rūpa Gosvāmi mums ir pataria, kaip elgtis su įvairiais bhaktomis. Patirtis rodo, jog yra įvairių tipų vaiṣṇavų. Prākṛta-sahajiyos dažniausiai kartoja Harė Kṛṣṇa mahā-mantrą, tačiau yra prisirišę prie moterų, pinigų ir vartoja svaigalus. Jie kartoja šventąjį Viešpaties vardą, bet yra dar nepakankamai apsivalę. Mintyse juos reikėtų gerbti, tačiau vengti su jais bendrauti. Turime būti gailestingi naiviems žmonėms, kuriuos veikia bloga draugija, tačiau kurie klauso tyrų bhaktų pamokymų. O bhaktams naujokams, kurie gavo bona fide dvasinio mokytojo įšventinimą ir sąžiningai vykdo jo nurodymus, reikėtų pagarbiai lenktis.

Kṛṣṇos sąmonės judėjimas teikia galimybę tobulėti visiems, neatsižvelgiant į kastą, pažiūras ar odos spalvą. Mes visus kviečiame įsitraukti į mūsų judėjimą — apsilankyti pas mus, paragauti prasado, pasiklausyti apie Kṛṣṇą. Matydami kurį žmogų rimtai susidomėjusį Kṛṣṇos sąmone ir norintį gauti įšventinimą, mes priimame jį mokiniu, kartojančiu šventąjį Viešpaties vardą. Kai naujokas bhaktas gauna įšventinimą ir su atsidavimu tarnauja Viešpačiui, vykdydamas dvasinio mokytojo nurodymus, jį reikia laikyti tikru vaiṣṇavu ir jam lenktis. Iš daugelio vaiṣṇavų galbūt atsirastų toks, kuris ypač nuoširdžiai tarnauja Viešpačiui, griežtai laikosi visų reguliatyvių principų, džapos karoliais kartoja nustatytą skaičių hari-nāmos ratų ir nuolat mąsto, kaip išplėsti Kṛṣṇos sąmonės judėjimą. Tokį vaiṣṇavą reikia laikyti uttama-adhikāriu, atsidavimo tarnystės tobulumo pasiekusiu bhaktu, ir visada stengtis su juo bendrauti.

Būdas, kuris padeda bhaktai prisirišti prie Kṛṣṇos, aprašomas “Caitanya-caritāmṛtoje” (Antya, 4.192):

dīkṣā-kāle bhakta kare ātma-samarpaṇa

sei-kāle kṛṣṇa tāre kare ātma-sama

“Įšventinant, kai bhaktas visiškai atsiduoda Viešpaties tarnystei, Kṛṣṇa jį ima laikyti lygiu Sau Pačiam”.

Kas yra dīkṣa, arba dvasinis įšventinimas, Śrīla Dživa Gosvāmi aiškina ..Bhakti-sandarbhoje” (868):

divyaṁ jñānaṁ yato dadyāt

kuryāt pāpasya saṅkṣayam

tasmāt dīkṣeti sā proktā

deśikais tattva-kovidaiḥ

“Gavus dīkṣą, palengva silpnėja potraukis materialiems džiaugsmams, ir žmogus vis labiau domisi dvasiniu gyvenimu”.

Mums teko matyti nemaža pavyzdžių, kaip tai atsitikdavo, ypač Europoje ir Amerikoje. Daugelis mano mokinių, iš turtingų ir garbingų šeimų, greitai praranda bet kokį potraukį materialiems džiaugsmams ir užsidega noru gyventi dvasiškai. Net ir iš labai turtingų šeimų kilę sutinka gyventi tokiom sąlygom, kurių jokiu būdu nepavadinsi ištaigingomis. Dėl Kṛṣṇos jie pasiruošę susitaikyti su bet kokiomis buities sąlygomis, kad tik galėtų gyventi šventykloje ir bendrauti su vaiṣṇavais. Praradęs materialių džiaugsmų potraukį, žmogus yra vertas būti įšventintas dvasinio mokytojo. Norintiems tobulėti dvasiškai “Śrimad-Bhāgavatam” (6.1.13) nurodo: tapasā brahmacaryeṇa śamena ca damena ca. Jei žmogus turi rimtų ketinimų įgyti dīkṣą, jis privalo būti pasirengęs gyventi asketiškai, laikytis skaistos ir tramdyti kūną bei protą. Kas tam pasiruošęs ir nori įgyti dvasinių žinių (divyam jñānam), tas yra vertas įšventinimo. Divyam jñānam vadinama specialiu terminu tad-vijñāna, “žinios apie Aukščiausiąjį”. Tad-vijñānārtham sa gurum evābhigacchet: kas domisi transcendentiniais dalykais, susijusiais su Absoliučiąja Tiesa, tas turi siekti įšventinimo. Norinčiam gauti dīkṣą reikia kreiptis į dvasinį mokytoją. “Śrīmad-Bhāgavatam” (11.3.21) irgi nurodoma: tasmād guruṁ prapadyeta jijñāsuḥ śreya uttamam. “Tas, kuris rimtai susidomėjo transcendentiniu mokslu apie Absoliučią Tiesą, turi kreiptis į dvasinį mokytoją”.

Nedera prašyti dvasinio mokytojo įšventinimo, nesirengiant vykdyti jo nurodymų. Nedera siekti dvasinio mokytojo įšventinimo ir dėl mados, darant iš dvasinio gyvenimo spektaklį. Reikia būti jijñāsu, smalsiam ir stengtis kuo daugiau sužinoti iš bona fide dvasinio mokytojo. Mūsų klausimai turėtų būti vien tiktai iš transcendentinio mokslo srities (jijñāsuḥ śreya uttamam). Žodis uttamam nurodo tai, kas yra už materialaus pažinimo ribų. Tama reiškia “materialaus pasaulio tamsa”, o ut — “transcendentiška”. Žmonės dažniausiai labai noriai gilinasi į materialius dalykus, tačiau tas, kuris šį susidomėjimą praranda ir kuriam terūpi vien transcendentiniai dalykai, yra vertas gauti įšventinimą. Bhaktas, kuris gavo bona fide dvasinio mokytojo įšventinimą ir kuris nuoširdžiai tarnauja Viešpačiui, laikytinas madhyama-adhikāriu.

Šventų Kṛṣṇos vardų kartojimas yra toks nuostabus dalykas, jog kartojant Harė Kṛṣṇa mahā-mantrą be klaidų, t. y. nuoširdžiai stengiantis išvengti dešimties nusižengimų, palengva paaiškėja, kad šventas Viešpaties vardas nesiskiria nuo Paties Viešpaties. Tą, kuris tai suprato, naujokai bhaktai turėtų labai gerbti. Reikia gerai įsidėmėti, jog kartojant šventą Viešpaties vardą, kai nuolat nusižengiama, neįmanoma tikėtis pažangos Kṛṣṇos sąmonėje. “Śrī Caitanya Caritāmṛtoje” (Madhya, 22.69) pasakyta:

yāhāra komala-śraddhā, se ‘kaniṣṭha’ jana

krame krame teṅho bhakta ha-ibe ‘uttama’

Neofitas yra tas, kurio tikėjimas menkas ir lengvai pažeidžiamas. Tačiau, pamažu bežengdamas į priekį, toks bhaktas galų gale pasiekia tobulo bhakto lygį”. Atsidavimo tarnystės kelią visi pradeda neofitais, tačiau jei žmogus pagal visus reikalavimus kartoja nustatytą skaičių hari-nāmos ratų, žingsnis po žingsnio jis artėja prie didžiausio, uttama-adhikārio tobulumo. Kartodami karoliais mantrą, Vakarų pasaulio žmonės negali ilgiau susikaupti, tad Kṛṣṇos sąmonės judėjime jiems nustatyta minimali kasdieninė šešiolikos ratų norma. Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvati Ṭhākura sakydavo, kad tas, kuris nepakartoja bent šešiasdešimt keturių džiapos ratų (šimto tūkstančių Viešpaties vardų), laikytinas puolusiu (patita). Jeigu remtumės jo nurodytu skaičiumi, galėtume sakyti, kad visi mes esame puolę. Tačiau, labai nuoširdžiai ir visomis išgalėmis stengdamiesi tarnauti Aukščiausiajam Viešpačiui, norėtume tikėtis Viešpaties Śrī Caitanyos Mahāprabhu malonės, kuris garsėja patita-pavanos, puolusiųjų gelbėtojo, vardu.

Kai Śrīla Satyarāja Khānas, didis Śrī Caitanyos Mahāprabhu bhaktas, paklausė Viešpaties, iš ko galima pažinti bhaktą, Viešpats atsakė:

prabhu kahe,——“yāṅra mukhe śuni eka-bāra

kṛṣṇa-nāma, sei pūjya,——śreṣṭha sabākāra”

“Jei girdėjai, kad žmogus bent kartą ištarė žodį “Kṛṣṇa”, turi jį laikyti geriausiu iš visų žmonių” (“Śrī Caitanya Caritāmṛta”, Madhya, 15.106). Viešpats Caitanya Mahāprabhu tęsė:

“ataeva yāṅra mukhe eka kṛṣṇa-nāma

sei ta’ vaiṣṇava, kariha tāṅhāra sammāna”

“Kas domisi šventojo Kṛṣṇos vardo kartojimu arba kam patinka kartoti Kṛṣṇos vardus, tą reikia vadinti vaiṣṇavu ir jam lenktis, bent jau mintyse” („Śrī Caitanya Caritāmṛta”, Madhya, 15.111). Vienam mūsų draugų, garsiam anglų muzikantui, patiko kartoti šventus Kṛṣṇos vardus, ir šventi Kṛṣṇos vardai skamba keliuose jo įrašuose. Namuose jis turi Kṛṣṇos atvaizdų ir reiškia jiems savo pagarbą, pagarbiai priima Kṛṣṇos sąmonės pamokslininkus. Jis didžiai vertina Kṛṣṇos vardą ir Kṛṣṇos darbus, tad matydami, kaip šis puikus žmogus palengva tobulėja Kṛṣṇos sąmonėje, mes savo ruožtu jaučiame jam didžiausią pagarbą. Tokiam žmogui visada reikia rodyti pagarbą. Taigi vaiṣṇavai turėtų gerbti visus, kurie stengiasi tobulėti Kṛṣṇos sąmonėje, nuolat kartodami šventuosius vardus. Kita vertus, mes savo akimis matėme, kaip keli mūsų amžininkai, kurie laikyti didžiais pamokslininkais, ilgainiui tapo materialios gyvenimo sampratos aukomis, nes liovėsi kartoti šventąjį Viešpaties vardą.

Pamokymuose Sanātanai Gosvāmiui Viešpats Caitanya Mahāprabhu išskyrė tris atsidavimo tarnystės kategorijas.

śāstra-yukti nāhi jāne dṛḍha, śraddhāvān

‘madhyama-adhikārī’ sei mahā-bhāgyavān

Kas ne labai gerai ir visapusiškai žino śāstras, tačiau tvirtai tiki, kad reikia kartoti Hare Kṛṣṇa mahā-mantrą, ir atmetęs visas abejones su atsidavimu tarnauja Viešpačiui, kaip nurodo šventraščiai, tas laikytinas madhyama-adhikāriu. Toks žmogus yra laimingas” (“Śrī Caitanya Caritāmṛta”, Madhya 22.67). Madhyama-adhikāris yra śraddhāvān, nepalaužiamo tikėjimo žmogus, ir jis turi visas galimybes tobulėti atsidavimo tarnystėje. Todėl “Caitanya Caritāmṛtoje” (Madhya 22.64) pasakyta:

śraddhāvān jana haya bhakti-adhikārī

‘uttama’, ‘madhyama’, ‘kaniṣṭha’——śraddhā-anusārī

“Apie bhakto atsidavimo tarnystės lygį — ar jis pradinis, vidutinis, ar aukščiausias, — galima spręsti iš to, kiek stiprus jo tikėjimas (śraddhā)”. “Caitanya Caritāmṛtoje” (Madhya 22.62) taipgi pasakyta:

’śraddhā’-śabde——viśvāsa kahe sudṛḍha niścaya

kṛṣṇe bhakti kaile sarva-karma kṛta haya

“Transcendenciškai tarnaudamas Kṛṣṇai, žmogus jau atlieka ir visas gretutines savo pareigas. Tvirtas, nepalaužiamas tikėjimas, skatinantis atsidavimo tarnystę, apie kurį čia kalbama, vadinasi śraddhā”. Kṛṣṇos sąmonė prasideda nuo śraddhos, tikėjimo Kṛṣṇa. Sakydami “tikėjimas”, mes turime galvoje tvirtą tikėjimą. “Bhagavad-gītos” žodžiai—autoritetingi pamokymai tikintiesiems. Visa, ką Kṛṣṇa kalba “Bhagavad-gitoje”, reikia suprasti tiesiogiai, atsisakant savų interpretacijų. Išklausęs “Bhagavad-gītą”, Ardžuna tarė Kṛṣṇai: sarvam etad ṛtaṁ manye yan māṁ vadasi keśava. ,,O Kṛṣṇa, visa, ką Tu man bylojai, aš laikau neginčijama tiesa” (Bg. 10.14).

Toks požiūris padeda teisingai suprasti “Bhagavad-gītą”, jis vadinasi śraddha. Negalima su vienu “Bhagavad-gītos” teiginiu sutikti, o kitą atmesti, nes pirmasis esą atitinka mano požiūrį, o kitas ne. Tai nėra śraddha. Śraddhā reiškia pritarimą visiems iki vieno “Bhagavad-gītos” nurodymams, ir visų pirma svarbiausiajam: sarva-dharmān parityajya mām ekaṁ śaraṇaṁ vraja. “Atsižadėk visų religijų ir atsiduok Man” (Bg. 18.66). Kai žmogus įtiki šiais žodžiais, jo sutvirtėjęs tikėjimas tampa tobulėjimo dvasiniame gyvenime pagrindu.

Žmogus, kartojantis nustatytą Harė Kṛṣṇa mahā-mantros ratų kiekį, palengva pradeda suvokti savo dvasinę esmę. Kol Harė Kṛṣṇa mantra kartojama netikint, Kṛṣṇa neapsireiškia kartojančiam: sevonmukhe hi jihvādau svayam eva sphuraty adaḥ (“Bhakti-rasāmṛta-sindhu” 1.2.234). Aukščiausiojo Dievo Asmens neįmanoma pažinti jokiais dirbtiniais būdais — mes turime ištikimai ir tikėdami tarnauti Viešpačiui. Tarnystė Viešpačiui prasideda nuo liežuvio (sevonmukhe hi jihvādau), o tai reiškia, kad mes privalome nuolat kartoti šventus Viešpaties vardus ir valgyti Kṛṣṇa-prasādą. Mes neturėtume nieko kito kalbėti ir valgyti. Jeigu bhaktas šiame kelyje nuoseklus, Aukščiausiasis Viešpats jam atsiskleidžia. Žmogus suvokęs save amžinu Kṛṣṇos tarnu, daugiau niekuo nesidomi, išskyrus tarnystę Kṛṣṇai. Nuolatos galvodamas apie Krsņą, ieškodamas naujų būdų, kaip galėtų apie šventąjį Kṛṣṇos vardą sužinoti kuo daugiau žmonių, jis ilgainiui suvokia, kad vienintelis jo darbas — plėsti Kṛṣṇos sąmonės judėjimą visame pasaulyje. Tokį žmogų reikėtų laikyti uttama-adhikāriu ir stengtis su juo bendrauti, vadovaujantis minėtais šešiais tarpusavio santykių principais (dadāti pratigṛhṇāti, etc.). Tiesą sakant, tokio dvasinio tobulumo pasiekusį vaiṣṇavų, uttama-adhikārī bhaktą, reikėtų pasirinkti savo dvasiniu mokytoju ir atiduoti jam viską, ką turime, nes pasakyta, kad viską, kas mums priklauso, reikia skirti dvasiniam mokytojui. Ypač taip turi elgtis brahmačaris. Jis turi prašyti išmaldos ir atiduoti ją dvasiniam mokytojui. Tačiau, nerealizavus savęs, mėgdžioti tobulo bhakto, arba mahā-bhāgavatos, nereikėtų, nes tai ilgainiui baigiasi nuopuoliu.

Šiame posme Śrīla Rūpa Gosvāmi pataria bhaktui nepristigti nuovokos ir skirti kaniṣṭha-adhikāri, madhyama-adhikārį ir uttama-adhikārį. Bhaktui reikėtų žinoti savąjį lygmenį ir nebandyti mėgdžioti daugiau pasiekusiųjų bhaktų. Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura pateikė keletą praktinių patarimų, kurie padeda pažinti uttama-adhikāri vaiṣṇavą. Tarp svarbių požymių jis nurodė gebėjimą nukreipti į vaiṣṇavizmą daug puolusių sielų. Nederėtų būti dvasiniu mokytoju, nepasiekus uttama-adhikārio lygio. Neofitas vaiṣṇavas ar pusiaukelėje į tikslą esantis vaiṣṇavas irgi galėtų turėti mokinių, tačiau jie turėtų būti to paties lygio, kaip ir jis pats. Be to, reikėtų suprasti, kad, turėdami nepakankamai išmanantį vadovą, jo mokiniai nepajėgs padaryti ženklesnės pažangos kelyje į aukščiausiąjį gyvenimo tikslą. Taigi mokinys turėtų būti atidus ir dvasiniu mokytoju pasirinkti uttama-adhikārį.

(Komentaro pabaiga)

Santykiai pagal lygį

„Śrīmad Bhagavatam“ (4.8.34) Nārada Munis sako Dhruvai Mahārājai:

guṇādhikān mudaṁ lipsed

anukrośaṁ guṇādhamāt

maitrīṁ samānād anvicchen

na tāpair abhibhūyate

“Kiekvienas žmogus turėtų taip elgtis: kuomet jis sutinka labiau kvalifikuotą asmenį už save, jis turėtų būti labai malonus jam; kuomet jis sutinka kažką mažiau už save kvalifikuotą, jis turėtų būti gailestingas; ir kuomet sutinka kažką, kuris yra lygus jam, jis turėtų užmegzti draugystę su juo. Tokiu būdu žmogus niekuomet nebus paveiktas trijų rūšių šio materialaus pasaulio kančių.”

KOMENTARAS: Paprastai, pamatę labiau kvalifikuotą už save žmogų, pradedame jam pavydėti; kai sutinkame mažiau kvalifikuotą, išjuokiame jį, o pamatę lygų sau, imame labai didžiuotis savo veikla. Tai yra visų materialių vargų priežastis. Todėl didis išminčius Narada patarė, kad atsidavęs turėtų veikti tobulai. Vietoj to, kad pavydėtų labiau kvalifikuotam žmogui, jis turėtų džiaugsmingai jį sutikti. Vietoj to, kad engtų mažiau kvalifikuotą asmenį, žmogus turėtų būti gailestingu jam, kad taip pakylėtų jį iki tinkamo standarto. Ir kuomet jis sutinka sau lygų vietoj to, kad didžiuotųsi prieš jį savo paties veikla, žmogus turėtų elgtis su juo kaip su draugu. Žmogus taip pat turėtų jausti užuojautą žmonėms, kenčiantiems dėl užmaršties apie Kṛṣṇą. Šios svarbios pareigos padarys žmogų laimingą materialiame pasaulyje.

Tolesnės charakteristikos

„Caitanya Caritāmṛita“, Madhya 22.64-74:

Ištikimas atsidavęs iš tiesų yra tinkamas kandidatas meilės tarnystei Viešpačiui. Pagal žmogaus tikėjimą, bhaktai klasifikuojami kaip aukščiausios rūšies bhaktai, tarpinis atsidavęs ir neofitas atsidavęs.

Aukščiausios klasės bhaktas (uttama adhikāri):

Tas, kuris patyręs logikoje, argumentacijoje ir apreikštuosiuose šventraščiuose ir tas, kuris turi tvirtą tikėjimą Kṛṣṇa yra laikomas aukščiausios klasės atsidavusiu. Jis gali išvaduoti visą pasaulį.

Vidutinės klasės atsidavęs (madhyama adhikāri):

Tas, kuris nėra labai patyręs logikoje ir nelabai supranta apreikštuosius šventraščius, kuris turi tvirtą įsitikinimą ir gilų tikėjimą, kuris nėra aklas, yra laikomas pačiu sėkmingiausiu. Tas, kuris nežino gerai šventraščių argumentų bet kuris turi tvirtą tikėjimą, vadinamas tarpiniu arba antros klasės atsidavusiu.

Neofitas bhaktas (kaniṣṭha adhikāri):

Tas, kurio tikėjimas yra švelnus ir trapus yra vadinamas neofitu, tačiau palaipsniui, sekdamas procesu jis pasikels iki pirmos klasės atsidavusiojo lygio. Tas, kurio tikėjimas nėra labai stiprus, kuris yra tik pradedantysis, turi būti laikomas bhaktu neofitu.

Atsidavęs laikomas aukštesniu ar aukščiausiu priklausomai nuo jo prisirišimo prie Kṛṣṇos ir meilės. „Śrīmad Bhāgavatam“ (11.2.45-47) yra pateikiami tokie požymiai:

“Žmogus, kuris padarė pažangą atsidavimo tarnystės kelyje, mato visame kame sielų sielą – Aukščiausią Dievo Asmenį, Śrī Kṛṣṇą. Atitinkamai, jis mato, kad Aukščiausiojo Viešpaties pavidalas yra visa ko priežasčių priežastis ir kad visi dalykai yra Jame.

Antros (tarpinės) klasės atsidavęs rodo savo meilę Aukščiausiam Dievo Asmeniui, draugiškas visiems atsidavusiems, labai gailestingas neofitams ir neišmanėliams. Taip pat jis ignoruoja tuos, kurie pavydi ir nekenčia atsidavimo tarnystės.

Prakṛta, arba materialistiškas bhaktas nestudijuoja tikslingai šventraščių ir nebando suprasti tikrųjų atsidavimo tarnystės standartų. Atitinkamai jis nemoka rodyti tinkamos pagarbos pažengusiems atsidavusiems. Tačiau jis gali sekti reguliuojančiais principais, kuriuos išmoko iš savo dvasinio mokytojo arba iš savo šeimos, kuri garbina Dievybes. Reikia laikyti, kad jis yra materialiame lygyje, nors jis ir stengiasi padaryti pažangą atsidavimo tarnystės kelyje. Toks žmogus yra prakṛta bhakta (neofitas atsidavęs) arba bhaktābhasa, nes jis menkai išmano vaiṣṇavų filosofiją.

iš „Jaiva dharmos“

Prakṛta bhakta

„Śrīmad Bhagavatam“ 11.2.47 sakoma, kad tas, kuris su tikėjimu garbina Viešpaties Dievybę, bet negarbina Viešpaties bhaktų vadinamas bhaktu materialistu. Kadangi jis turi tikėjimą Dievybe ir jai tarnauja, jis laikomas bhaktu. Iš to galima suprasti, kad bhakti tampa veiksminga tik tuomet, kai Viešpats garbinamas su śraddhā, bet ji netampa śuddha bhakti tol, kol atsidavęs negarbina kitų bhaktų. Tol kol bhaktas to nedaro, jo bhakti nesivysto. Dievybės garbinimas, kuriam trūksta supratimo apie santykius tarp skirtingų transcendentinės realybės aspektų, paprasčiausiai grindžiamas laukika śraddhā – tradiciniais ar liaudiškais įsitikinimais. Toks garbinimas nėra śuddha bhakti, nors tai yra slenkstis į tyrą atsidavimo tarnystę. Kaniṣṭha bhaktu laikomas žmogus, kuris gauna iniciaciją ir garbina Dievybes dėl papročių, šeimos tradicijų ar imituodamas kitus. Prakṛta bhakto santykius su kitais žmonėmis reguliuoja ne śāstrų nurodymai apie santykius tarp vaiṣṇavų, kadangi jie negali atskirti, kuris yra bhaktas, o kuris ne, bet bendro elgesio taisyklės, kurias nustato Manu („Śrī Manu-saṁhitā“ 6.92)

visiems civilizuotiems žmonėms:

dhṛtiḥ kṣamā damo ‘steyaṁ śaucam indriya-nigrahaḥ

dhīr vidyā satyam akrodho daśakaṁ dharma-lakṣaṇam

„Yra dešimt religingo gyvenimo požymių: dhṛti (ryžtas ir kantrybė), kṣamā (atlaidumas, tai reiškia nekeršyti kitiems už jų blogus poelgius), dama (proto kontrolė, tai reiškia išlaikyti pusiausvyrą netgi neramumų akivaizdoje), asteya (susilaikymas nuo vagystės), śaucam (švara), indriya-nigrahaḥ (juslių sulaikymas nuo juslių objektų), dhī (intelektas, kuris reiškia śāstrų išmanymą), vidyā (išmintis, kuri reiškia sielos suvokimą), satya (teisingumas) ir akrodha (pykčio nebuvimas, kurį pademonstruoja ramybė netgi erzinančiose situacijose).“

Taip pat iš „Śrīmad Bhagavatam“ posmo yra akivaizdu, kad žmogus, kuris atsisako garbinti Viešpatį Dievybės pavidalu, o vietoje to bando suprasti aukščiausią realybę loginės argumentacijos būdu ar studijuodamas śāstras, jis negali netgi priartėti prie bhakti.

Dvi pirmaeilės kaniṣṭha vaiṣṇavo charakteristikos yra jo tikėjimas amžinu Bhagavano pavidalu ir tai, kad jis garbina Dievybes. Jo antraeilės savybės yra atsidavimo tarnystė, kurią jis atlieka, pvz. klausymasis ir giedojimas, atsiminimas ir malda.

Kaniṣṭha vaiṣṇava nesusipažinęs su vidine śuddha bhakti prigimtimi, kurios aṅgos (dalys) yra klausymasis ir giedojimas. Atitinkamai, jo klausymasis ir giedojimas neįgyja savo pirminio identiškumo, bet apsireiškia savo gauna (antriniu) pavidalu. Taip pat, visa tai, kas kyla iš trijų guṇų sattva (dorybė), rajaḥ (aistra), ir tamaḥ (neišmanymas) yra vadinama gauṇa. Kai šios veiklos tampa nirguṇa, laisvos nuo materialios gamtos įtakos, jos yra śuddha bhakti aṅgos (dalys), o toks žmogus pasiekė madhyama pakopą. Jei kaniṣṭha bhaktas daugiau bendrauja su priešiškais žmonėmis, jo nebrandus sugebėjimas praktikuoti bhakti greitai nuvysta, o jo sugebėjimas atlikti karmą ir jñāną pradeda vyrauti. Kai kuriais atvejais šis sugebėjimas nei didėja nei mažėja, bet išlieka toks pat.

Madhyama bhakta

Vaiṣṇavo elgesys yra nukreiptas į keturias kategorijas asmenybių: īśvara (Aukščiausią Viešpatį); tad-adhīna (Jo bhaktus); bāliśa (materialistiškus žmones, kurie neišmano apie dvasinius dalykus); ir dveṣī (tuos, kurie priešiški bhakti).

Vaiṣṇava rodo meilę Viešpačiui, draugystę bhaktams, užuojautą paklydusiems ir abejingumą ateistams. Prema (meilė Viešpačiui) čia nurodo į śuddha bhakti, kuri pasireiškia per sādhaną iki bhāvos ir premos pakopos. Śuddha bhakti požymiai aprašomi posme iš „Bhakti-rasāmṛta-sindhu“ (1.1.11):

anyābhilāṣitā-śūnyaṁ jñāna-karmādy-anāvṛtam

ānukūlyena kṛṣṇānuśīlanaṁ bhaktir uttamā

Kai šie požymiai atsiranda kaniṣṭha bhakto širdyje, sakoma, kad jis perėjo į aukštesnę pakopą. Žodis kṛṣṇānuśīlanaṁ nurodo į meilę Kṛṣṇai, o žodis ānukūlyena nurodo į tai, kas palanku ugdant kṛṣṇa premą, būtent draugystė su bhaktais, gailestis paklydusiems ir abejingumas ateistams.

Antroji vaiṣṇavo charakteristika yra draugystė su bhaktais. Kadangi prakṛta bhaktas pats nesugeba atskirti kuris yra bhaktas, jis negali būti tokios draugystės objektas. Tik śuddha bhaktai gali būti tokios draugystės objektais. Tai reiškia, kad madhyama ir uttama bhaktai yra asmenybės, su kuriomis reikia užmegzti artimus draugystės santykius.

Mahāprabhu mokė madhyama adhikāri gṛhasthas tarnauti trims kategorijoms vaiṣṇavų, kuriuos jis aprašė tokiu būdu: tas, kuris bent kartą ištarė Kṛṣṇos vardą, tas, iš kurio burnos pastoviai galima išgirsti Kṛṣṇos vardą, ir tas, kurį pamačius spontaniškai kyla noras kartoti Kṛṣṇos vardą. Visos trys kategorijos vaiṣṇavų nusipelno garbinimo, tačiau tai negalioja tiems, kurie kartoja vien tik nama-abhasa, o ne śuddha-nama. Tik vaiṣṇavai, kurie kartoja śuddha-nama yra verti tarnystės. Mes mokomi tarnauti vaiṣṇavams pagal jų pažangos lygį. Žodis maitri (draugystė) reiškia bendravimą, pokalbį ir tarnystę. Kai tik pamatome tyrą vaiṣṇavą, reikia jį priimti, pagarbiai su juo kalbėtis ir kiek įmanoma patenkinti jo poreikius. Reikia jam patarnauti tokiu būdu ir niekuomet jam nepavydėti. Negalima kritikuoti jo, net atsitiktinai, arba rodyti jam nepagarbą, net jei jo išvaizda nepatraukli ar jis turi kokią liga.

Trečioji madhyama vaiṣṇavo charakteristika yra tai, kad jis suteikia malonę neišmanėliams. Žodis bāliśa nurodo į tą, kuris neišmano apie dvasines tiesas, paklydęs arba kvailas. Tai reiškia materialistą, kuris negavo tinkamo kelrodžio dvasiniuose dalykuose, bet nesusiteršė neautorizuotomis doktrinomis, tokiomis kaip māyāvāda. Jie nepavydi bhaktams ir atsidavimo tarnystei, tačiau jų materialus egoizmas ir prisirišimai neleidžia jiems išsiugdyti tikėjimą į Īśvarą. Išsilavinę mokslininkai taip pat priklauso šiai kategorijai, jei jie dar nepasiekė aukščiausio studijų vaisiaus – tikėjimo į Īśvarą. Kaniṣṭha bhakta, kol jis nesuprato sambandha jñānos ir neišsiugdė śuddha bhakti taip pat priskiriamas šiai bāliśa kategorijai.

Labai svarbu, kad madhyama vaiṣṇavas suteiktų savo malonę aukščiau paminėtiems neišmanėliams. Jis turi elgtis su jais kaip su svečiais ir turi patenkinti jų poreikius kiek įmanoma, bet to dar nepakanka. Jis turi elgtis tokiu būdu, kad pažadintų jų tikėjimą ananya bhakti (nenukrypstamai tarnystei) ir jų skonį śuddha-nāmai. Tokia yra tikroji malonės prasmė. Neišmanėlius gali sugadinti blogas bendravimas ir jie gali pulti bet kurią akimirką, kadangi jiems trūksta śāstrų patirties. Madhyama bhaktas visuomet turėtų saugoti tokius silpnavalius žmones nuo blogo bendravimo. Ligotą žmogų turi prižiūrėti gydytojas, kadangi jis negali išsigydyti pats. Lygiai taip pat kaip reikia atleisti sergančio žmogaus pyktį, taip reikia atleisti netinkamą neišmanėlių elgesį. Toks nusistatymas vadinamas malone. Neišmanėliai turi daugybę klaidingų idėjų, tokių kaip tikėjimas karma kanda, retkarčiais polinkį į jñāną, Dievybės garbinimas su netyrais motyvais, tikėjimas joga, abejingumas bendraujant su tyrais vaiṣṇavais, prisirišimas prie varnāśramos, ir daugybė kitų dalykų. Tačiau, kaniṣṭha adhikāri gali greitai tapti madhyama adhikāriu, kai šios klaidingos idėjos yra išsklaidomos gero bendravimo ir tinkamų pamokymų dėka.

Madhyama vaiṣṇavo ketvirtoji charakteristika yra abejingumas tiems, kurie yra priešiškai nusistatę. Čia reikia apibrėžti priešiškumą ir aprašyti jo skirtingus tipus. Dveśa, priešiškumas yra tam tikra nuostata, kuri taip pat žinoma matsarata, pavydo vardu, ir kuri yra priešingybė meilei. Īśvara yra vienintelis meilės objektas, o dveśa yra nuostata, kuri yra tiesioginė priešingybė meilei. Egzistuoja penkios skirtingos dveśos rūšys: neturėti tikėjimo į Īśvarą; tikėti, kad Īśvara yra ne kas kita, kaip gamtos jėga, kuri suteikia visos veiklos rezultatus; tikėjimas, kad Īśvara neturi formos; tikėjimas, kad jīvos nėra amžinai pavaldžios Īśvarai; o taip pat gailesčio nebuvimas.

Žmonės, kurių širdis užteršta šių priešiškų nuostatų absoliučiai neturi śuddha bhakti. Jie neturi netgi prakṛta bhakti, elementaraus pasišventimo, kuris atveria duris į śuddha bhakti ir kurį demonstruoja neofito bhakto Dievybės garbinimas. Penkių rūšių priešiškumas egzistuoja kartu su prisirišimu prie jutiminio pasitenkinimo. Kartais trečias ir ketvirtas priešiškumo tipas veda prie tokios ekstremalios asketizmo ir priešiškumo pasauliui formos, kad baigiasi savęs sunaikinimu. Tai galima pamatyti māyāvādī sannyāsių gyvenimuose. Śuddha bhaktų pareiga yra vengti tokių žmonių.

Žodis upekṣa – abejingumas – nereiškia, kad reikia atmesti visus socialinius santykius, kurie yra įprasti tarp žmogiškų būtybių. Tai nereiškia taip pat, kad reikia atsisakyti padėti tokiam priešiškam žmogui, kai šis pakliūna į bėdą. Gṛhastha vaiṣṇavai pasilieka visuomenėje, todėl jie turi pačius įvairiausius santykius, pavyzdžiui su giminaičiais per santuoką, su kitais per darbinius santykius, palaikant savo nuosavybę ir rūpinantis gyvuliais, siekiant sumažinti kitų žmonių kančias ir per savo piliečio padėtį valstybėje. Šie skirtingi socialiniai santykiai taip pat priverčia susidurti su priešiškais žmonėmis, o vengti jų dar nereiškia, kad iš karto reikia jais atsikratyti. Kiekvienas žmogus privalo atlikti savo kasdienines pareigas ir susidurti su žmonėmis, kurie priešiški Īśvarai, tačiau negalima bendrauti su jais, kai kalba eina apie dvasinius dalykus.

Kai kurie netgi tos pačios šeimos nariai gali tapti pagiežingais dėka nuodėmingos veiklos ankstesniame gyvenime. Ar reikia atstumti tokius žmones? Žinoma ne. Reikia elgtis su jais be prieraišumo, kai kalba eina apie įprastus reikalus, bet nereikia bendrauti su jais dvasinėmis temomis. Upekṣa (abejingumas) turi būti čia panaudojami. Dvasinis bendravimas reiškia susitikti kartu siekiant dvasinės pažangos, tam kad aptarti amžinas tiesas, patarnauti ir pagelbėti vienas kitam tokiu būdu, kad pabustų dvasiniai išgyvenimai. Upekṣa reiškia vengti bendravimo su tokiais žmonėmis, su kuriais toks bendravimas yra neįmanomas.

Kai priešiškas žmogus, kuris prisirinko nenuoseklių ir prieštaringų nuomonių, girdi apie śuddha bhakti pašlovinimus arba apie vertingus pamokymus dėl śuddha bhakti, jis tuoj pat puola ginčytis, naudodamas tuščius argumentus, kurie neduoda naudos nei jums, nei jam. Reikia vengti tokių tuščių argumentų ir bendrauti su tokiais žmonėmis tik tiek, kiek tai būtina normaliems socialiniams santykiams. Kažkas gali pagalvoti, kad reikia tokius žmones priskirti prie neišmanėlių ir todėl reikia rodyti jiems savo gailestį, bet jei jis taip pasielgs, jis nepadės jiems, bet padarys žalos sau. Reikia būti kilniu, bet taip pat atsargiu.

Madhyama bhaktas turi ananya bhakti Kṛṣṇai. Jo draugystė su bhaktais pasireiškia keturiais aspektais: jis laiko bhaktus brangesniais nei jo paties gyvenimas (ātma buddhi); jis jaučia jiems nuosavybės jausmą (mamatā buddhi); jis laiko bhaktus garbintinomis asmenybėmis (ijya buddhi); jis laiko bhaktus piligrimystės vietomis įkūnytomis (tīrtha buddhi). Madhyama bhaktas taip pat suteikia savo malonę tiems, kurie neišmano nieko apie dvasines tiesas ir jis ignoruoja priešiškai nusiteikusius. Tokios yra pirmaeilės madhyama bhakto charakteristikos.

Kai bhaktas išsiugdo sambandha jñāną ir praktikuoja bhakti sādhaną, kuri yra priemonė (abhidheya), jis pasiekia tikslą - premą (prayojana). Tokia yra madhyama bhakto metodologija. Paprastai yra pastebima, kad madhyama bhaktas atlieka harinamą, kīrtaną ir panašią veiklą kitų bhaktų draugijoje, neatlikdamas jokių įžeidimų.

Antraeiliai madhyama bhakto požymiai yra pats būdas, kaip jis gyvena savo gyvenimą. Jo gyvenimas yra visiškai pašvęstas Kṛṣṇos valiai, ir yra visas palankus bhakti. Kai kurios tendencijos atlikti nuodėmes ir įžeidimus vis dar lieka pradinėje pakopoje, bet palaipsniui ir jos išnyks. Kokios nuodėmės bebūtų madhyama pakopos pradžioje, jos yra tarsi nuto žirniai, kurie tuoj tuoj bus sutrinti į košę. Juos galima pamatyti, kaip mažus gabalėlius, bet jau po kelių akimirkų jie bus sutrinti ir nustos egzistuoti. Yukta vairāgya – teisingas atsižadėjimas – yra madhyama bhakto gyvenimas ir siela.

Uttama bhakta

Uttama vaiṣṇavas suvokia, kad visos gyvos būtybės myli Bhagavaną tais pačiais transcendentinės meilės jausmais, kokius puoselėja savo garbinamam Viešpačiui jis pats. Jis taip pat supranta, kad Bhagavanas savo ruožtu jaučia atsakomąją meilę visoms gyvoms būtybėms. Uttama vaiṣṇava neturi kitokios pozicijos nei ši transcendentinės meilės nuotaika. Kitos nuotaikos kyla laikas nuo laiko, įvairiomis aplinkybėmis, bet jos visos yra šios premos transformacijos.

Pavyzdžiui, Śukadeva Gosvamis buvo uttama bhakta, bet jis aprašo Kaṁsą tokiais žodžiais kaip bhoja-pāṁśula Bhodžos dinastijos gėda. Nors atrodo, kad šiuos žodžius jis ištarė iš priešiškumo Kaṁsai, iš tiesų jie yra premos Kṛṣṇai pasireiškimas. Kai śuddha prema tampa pačia bhakto gyvenimo esme, jis yra vadinamas uttama bhāgavata. Tokioje padėtyje daugiau nebėra skirtumo tarp meilės, draugystės, malonės ir ignoravimo, kaip madhyama adhikārio lygyje. Visas jo elgesys tampa premos pasireiškimu ir jo akyse nebėra skirtumo tarp kaniṣṭha, madhyama ir uttama vaiṣṇavo, o taip pat nebėra skirtumo tarp vaiṣṇavo ir ne vaiṣṇavo. Tokia išaukštinta padėtis yra labai reta. Kaniṣṭha vaiṣṇavas neatlieka tarnystės vaiṣṇavams, o uttama vaiṣṇavas nemato skirtumo tarp vaiṣṇavo ir ne vaiṣṇavo, kadangi visas jīvas jis regi kaip Kṛṣṇos tarnus. Tai reiškia, kad tik madhyama bhaktai rodo savo pagarbą vaiṣṇavams ir atlieka jiems tarnystę.

Madhyama bhaktas turi tarnauti atsidavusiems pagal jų statusą. Tik uttama vaiṣṇavas nuspręs, kad netinka skirstyti, ar vaiṣṇavas yra kaniṣṭha, madhyama ar uttama. Jei madhyama adhikāri vaiṣṇavas nuspręstu tokiu būdu, jis taptų įžeidėju.

Uttama bhakto antriniai požymiai yra jo kūno veikla, bet net ir į ją negalima žiūrėti atsietai, kaip į antrinius požymius, kadangi juos kontroliuoja prema, kuri pati yra anapus bet kokios materialios gamtos įtakos.

Śrīlos Prabhupados citatos:

“Atsidavęs – tas, kuris yra nuolankus – neieško trūkumų kituose.”

“Taigi, savo laiške tu neieškai trūkumų pas kitus. Tu esi geras vaiṣṇavas. Tu neieškai kituose trūkumų. Tai yra kvalifikacija. Mes turime visuomet galvoti apie save labai kukliai ir nuolankiai. Tu turi tai žinoti. Taigi, mes visi turime bendradarbiauti tarpusavyje, kitaip ką žmonės apie mus galvos, jei mes kovosime vienas su kitu? Atsidavęs visuomet elgiasi idealiai.” [Laiškas Patita Uddharanui (1974.12.12)]

“Tai vadinama Vaikunthos požiūris. Vaikunthoje faktiškai pas nieką nėra trūkumų, tačiau ten yra kitos rūšies rungtyniavimas. Rungtyniavimas yra toks, kad vienas bhakta galvoja, kaip puikiai visi kiti atsidavusieji tarnauja Viešpačiui. Materialiame pasaulyje pozicija yra tokia, kad kiekvienas mėgsta galvoti, kad jis daro viską geriau už kitus. Tai yra materiali samprata. Dvasiniame danguje viskas yra priešingai. Kiekvienas galvoja, kad mano bendraamžiai bhaktai viską daro geriau nei aš. Mes esame išauklėti kreiptis į savo dvasinius brolius kaip į Prabhu – tai reiškia Šeimininkas. Tai reiškia, kad mes turime bandyti stengtis pamatyti, kaip tarnauja mūsų dvasiniai broliai. Kartais būna įvairūs nesusipratimai, tačiau mes turime bandyti jų nepastebėti.” [Laiškas Brahmanandai (1969.11.15)]

“Aš gavau vieną nusiskundimą iš atsidavusio indo Majapure, Prabharūpa dasa Brahmačari, kad su juo blogai elgiasi amerikiečiai atsidavę. Maloningai išsiaiškink šitą reikalą ir padaryk tai, kas reikalinga. Ar indas, ar užsienietis, kas prie mūsų beprisijungtų, jie nėra mums niekaip įsipareigoję, mūsų vienintelis suvaržymas yra meilė Dievui. Mūsų galutinė politika turi būti tai, kad su nieku nėra blogai elgiamasi, taip, kad jis galėtų išeiti. Mes prikalbiname žmones prisijungti išeikvodami galonus savo kraujo. Kiekvienas turi praeiti reformacijos procesą, tačiau jūs negalite tikėtis, kad kiekvienas bus tobulas. Greičiau tai mūsų pareiga, padaryti kiekvieną tobulu kiek įmanoma. Taigi, mes būsime labai atidūs ir rūpestingi šiuo atžvilgiu.” [Laiškas Tamal Kṛṣṇai (1973.08.23)]

“Prašau maloningai sek reguliuojančiais principais ir kartok 16 ratų reguliariai ir prižiūrėk, kad visi tavo kiti pagalbininkai darytų tą patį. Jei kažkam to trūksta, pasistenk taikiai jį įtikinti.” [Laiškas Upendrai (1970.08.18)]

Klausimai

1.      Kokie yra 3 atsidavusiųjų lygiai?

2.      Pateikite bendras kiekvieno atsidavusiųjų lygio charakteristikas.

3.      Kodėl reikia stengtis kaip galima greičiau tapti vidutinės klasės bhaktu?