Vartotojas

 

Slaptažodis

 
Pamišote slaptažodi? Registracija  
   
     
 
Bhakti Yogos pagrindai, pramana
 
Temos mokomoji medžiaga
  MOKINIŲ MOKYTOJŲ SEKA - PARAMPAROS PRINCIPAS

KAIP SUVOKTI VEDAS - PARAMPAROS PRINCIPAS

Trumpai apie temą

Tradicinės Vedinės mokyklos pripažįsta tris pagrindinius žinių gavimo šaltinius:

1) Pratyāka - tiesioginė patirtis, jutimais bei protu.

2) Anumāna - Logika bei išvados, gautos stebint pasaulį tiesiogiai.

3) Śabda – autoritetų balsas bei šventraščiai.

Pirmieji du šaltiniai grindžiami savarankišku faktų rinkimu ir jų analizavimu bei apibendrinimu. Trečiasis šaltinis grindžiamas apibendrintų ir išanalizuotų žinių gavimu iš patikimo autoriteto. Tiesioginė patirtis ir išvados tik sustiprina mūsų pasitikėjimą autoritetais.

Pirmieji du šaltiniai vadinami empiriniais, [gr. empeiria] pažinimu, paremtu jutimais, patyrimu. Trečiasis šaltinis gali mums atskleisti tai, ko niekada nesužinotume, jei pasikliautume tik jutimais ir savo protu.

Žmogus, studijuojantis Vedas, gali pasinaudoti vienu iš dviejų pažinimo būdų:

1.      āroha-panthā – indukcinis būdas, arba kylantis į viršų pažinimo kelias, kai savo proto pagalba mes siekiame pažinti vis sudėtingesnius dalykus. Indukcija [lot. inductio - paskatinimas, įvedimas] loginis samprotavimas, kuriame nuo atskirų faktų, žinių einama prie bendresnių;

2.      avaroha-panthā – dedukcinis kelias arba einantis iš viršaus į apačią, kuomet pats tobuliausiasis leidžia mums save pažinti. Dedukcija [lot. deductio - išvedimas] 1. išvadų gavimas iš prielaidų pagal logikos dėsnius ir taisykles; 2. dedukcinio samprotavimo būdu gautos išvados.

Induktyvus žinių gavimo būdas reiškia tai, kad žmogus nesikreipia į autoritetus ir bando išsiaiškinti tiesą savo pastangomis ir samprotavimais, t.y. pasikliaudamas savo jutimais bei protu.

Spekuliacijos skiriamos į du tipus:

1.      Proto spekuliacija – kai neturime pagrindo kažką teigti, bet vis dėlto norime pasakyti ką nors šiuo klausimu. Žmogiškos natūros bruožas yra samprotauti apie tai, ko nežino.

2.      Filosofinė spekuliacija – kai turime pagrindo kažką teigti, bet nesame tikri, ar šį teiginį anksčiau patvirtino kiti autoritetai.

Deduktyvus pažinimo būdas reiškia tai, žmogus gauna žinias iš autoritetingo šaltinio.

Deduktyvinis metodas geriausius rezultatus duoda dvasinėje srityje, nes Vedų žinios yra apauruṣeya – neturi žmogiškų trūkumų.

Šiuo keliu eina tie, kurie tikisi sulaukti Kṛṣṇos malonės. Ši malonė ateina dvasinio mokytojo pavidalu.

Žmogus, pripažįstantis dvasinio mokytojo autoritetą, praeina 5 pažinimo pakopas:

  1. Pažinimas savo paties jutimais (pratyakṣa).
  2. Pažinimas kito žmogaus jutimais (parokṣa). Parokṣa yra netiesioginis pažinimas.
  3. Betarpiškas, tiesioginis pažinimas (aparokṣa). Šis pažinimas taip pat vadinamas įsisąmoninimu arba realizacija.
  4. Apreiškimas (adhokṣaja) – tai, kas pakeičia (pažodžiui nusveria žemyn) visas žinias, pagimdytas proto bei juslių.
  5. Dvasinis (antimaterialus) regėjimas (aprakṛta) – vadinasi regėti Dievo Asmens veiklą dvasinėje aplinkoje.

Žodis parampara reiškia tai, kas eina vienas po kito. Param param reiškia aukščiau ir aukščiau. Tokiu būdu dvasinių mokytojų mokinių seka eina vis aukščiau ir aukščiau iki pat Kṛṣṇos, kuris yra ādi guru - pirminis mokytojas. Ši sistema yra nužengianti.

Parampara reiškia priimti žinias iš dvasinio mokytojo.

Jei žmogus nori dvasiškai tobulėti, jis turi prisijungti prie paramparos. Jis turi surasti mokytoją, kuris nebūtų apsišaukėlis, o taip pat priklausytų mokytojų mokinių grandinei.

Kalbėti apie Bhagavad-gītą turi teisę tik tas, kuris priimtas į paramparą - mokytojų mokinių seką.

Paramparos principas reiškia, kad mokinys niekuomet negalės pranokti savo mokytojo. Neįmanoma priartėti arčiau Kṛṣṇos, nei dvasinis mokytojas, nes būtent jis jungia mokinį su Kṛṣṇa.

Paramparos principas sako, kad žinios visuomet turi eiti iš Kṛṣṇos. Kṛṣṇa šias žinias gali perduoti skirtingoms asmenybėms. Šios asmenybės sukuria arba atstovauja skirtingas sampradāyas.

Žodis sampradāya reiškia tradiciją, susiformavusią doktriną, mokytojo perduodamą mokiniui, tradicinius įsitikinimus, taip pat bet kokį savitą arba sektantišką religinį mokymą.

Nuo neatmenamų laikų yra žinomos keturios autoritetingos vaiṣṇavų sampradāyos (mokyklos) prasidedančios nuo Kṛṣṇos. Šios sampradāyos yra:

Brahmos, Śivos (Rudros), Lakṣmī (Śrī), keturių Kumarų.

Kol žmogus negavo iniciacijos iš bona fide dvasinio mokytojo, priklausančio autoritetingai sampradāyai, tol mantra, kurią jis kartoja, neturi jokio poveikio.

Lakṣmīdevī pasirinko savo mokinių sekai Ramanudžą ācāryą, Viešpats Brahma pasirinko Madhva ācāryą, Viešpats Śiva pasirinko Viṣṇu Svāmį, keturi Kumarai pasirinko Nimbarką.

Gauḍīya sampradāya reiškia Bengalijos Vaiṣṇavizmo mokyklą, kurią suformavo Śrī Čaitanyos Mahāprabhu pasekėjai. Ši mokykla atsišakojo iš Madhvos sampradāyos, kuri atstovavo savo ruožtu Brahmos sampradāyai.

Žodis apasampradāya reiškia mokyklą, nukrypusią nuo tradicinės šventraščių interpretacijos. Kitaip tariant apasampradāya yra nutrūkusi mokytojų mokinių seka.

Plačiau apie temą

Kaip gaunamos Vedų žinios?

Śrī Īśa Upaniṣados 9 posmas teigia, kad neišmanymas veda į tamsą, tačiau į dar didesnę tamsą veda neteisingai suprastos žinios. Šiuolaikinė civilizacija labai pažengė moksliniame pasaulio pažinime, tačiau žmonės tapo dar nelaimingesni. Tikros žinios turi atnešti laimę, o ne kančią. Jos turi keisti žmogų, o ne aplinką. Bet tai ką mes sužinome ir kaip sužinome įtakoja pažinimo kokybę.

Jau kalbėjome apie tris pagrindinius žinių gavimo šaltinius:

1) Pratyāka - tiesioginė patirtis, jutimais bei protu.

2) Anumāna - Logika bei išvados, gautos stebint pasaulį tiesiogiai.

3) Śabda – autoritetų balsas bei šventraščiai.

Atkreipkime dėmesį į tai, kad pirmieji du metodai grindžiami savarankišku faktų rinkimu ir jų analizavimu bei apibendrinimu. Trečiasis metodas reiškia, kad jau apibendrintas ir išanalizuotas žinias gauname iš patikimo šaltinio. Tiesioginė patirtis ir išvados tik sustiprina mūsų pasitikėjimą autoritetais. Pirmieji du metodai vadinami empiriniais, [gr. empeiria] pažinimas, paremtas jutimais, patyrimu. Trečiasis metodas gali mums papasakoti apie tai, ko niekada nesužinotume egzistuojant, jei pasikliautume tik jutimais.

Indukcija ir dedukcija.

Žmogus, pradedantis studijuoti Vedas, gali pasinaudoti vienu iš dviejų būdų:

1.      āroha-panthā – indukcinis būdas, arba kylantis į viršų pažinimo kelias, kai savo proto pagalba mes siekiame pažinti vis sudėtingesnius dalykus. Bet netgi tuomet mes negalime pažinti to, kas sudėtingiau už mus pačius. Indukcija [lot. inductio - paskatinimas, įvedimas] loginis samprotavimas, kuriame nuo atskirų faktų, žinių einama prie bendresnių;

2.      avaroha-panthā – dedukcinis kelias arba einantis iš viršaus į apačią, kada pats tobuliausiasis leidžia mums save pažinti. Dedukcija [lot. deductio - išvedimas] 1. išvadų gavimas iš prielaidų pagal logikos dėsnius ir taisykles; 2. dedukcinio samprotavimo būdu gautos išvados.

Indukcija

Induktyvus žinių gavimo metodas reiškia tai, kad žmogus nesikreipia į autoritetus ir bando išsiaiškinti tiesą savo pastangomis ir samprotavimais, t.y. pasikliaudamas savo jutimais bei protu. Remdamasis keliais atskirais faktais, jis bando daryti apibendrinimus. Pavyzdžiui, jei jūs norite išsiaiškinti, ar visi žmonės miršta, reikia stebėti, kada numirs visi žemės gyventojai, bet netgi tada nėra garantijos, kad kažkur nėra žmogaus, kuris niekuomet nemirs. Induktyvus metodas pažinimą visuomet daro santykiniu, t.y. priklausomų nuo jutiminės patirties.

Proto spekuliacijos visuomet yra materialios nes gali apmastyti tik materialius objektus. Kadangi protas negali suvokti nematerialių objektų, pirmiausia yra linkęs juos neigti. Negalėdamas paneigti dvasinės realybės, protas linkęs iš jos atimti visas savybes. Pažinti galima tai, kas yra pažinu. Objektus pažįstame, priskirdami jiems tam tikrus atributus (savybes). Negalėdami priskirti atributų dvasiniams objektams, negalime pretenduoti į jų pažinimą. Dvasinis pasaulis turi atributus, taip teigia Vedanta sūtra.

Spekuliacijos niekuomet nepadės suvokti Absoliučios Tiesos, Dievo, net jei stengtis milijonus metų. Kaṭha Upaniṣada 1.2.23 sako:

yam ātmā pravacanena labhyo
na medhayā na bahudhā śrutena
yam evaia vṛṇute tena labhyas
tasyai
a ātmā vivṛṇute tanu svām

“Aukščiausio Viešpaties neįmanoma pasiekti išsamiais paaiškinimais, plačiu intelektu ar netgi daug klausant. Jį pasiekti gali tik tas, kurį Jis pats pasirenka. Tokiam žmogui Jis apreiškia savo tikrąjį pavidalą.”

Spekuliacijos skiriamos į du tipus:

1.      Proto spekuliacija – kai neturime pagrindo kažką teigti, bet vis dėlto norime pasakyti ką nors šiuo klausimu. Žmogiškos natūros bruožas yra samprotauti apie tai, ko nežino.

2.      Filosofinė spekuliacija – kai turime pagrindo kažką teigti, bet nesame tikri, ar šį teiginį anksčiau patvirtino kiti autoritetai. Be abejo, ši spekuliacija gali būti neteisinga, bet ji visuomet skatina mokslinį pažinimą.

Filosofinė spekuliacija gali suteikti dvasinę naudą tik, kai remiamės autoritetingais šventraščiais. Kadangi išvadas darome, remdamiesi prielaidomis, šios prielaidos turi būti teisingos. Šventraščiuose nėra užrašytos visos smulkmenos, o net kvailas žmogus gali užduoti daugiau klausimų, nei gausybė išminčių sugebėtų atsakyti. Todėl žmogus turi naudoti ir savo intelektą, kad suprastų dalykus, apie kuriuos šventraščiai tiesiogiai nekalba. Daugelį gyvenimiškų situacijų galime paaiškinti filosofiškai ne todėl, kad jos aprašytos šventraščiuose, o todėl, kad mokame lanksčiai taikyti šventraščių teiginius. Todėl mąstymas yra būtinas, o taip pat reikalingos pastangos suprasti dalykus, kokie jie yra.

Pasaulietinis išsilavinimas taip pat negali padėti suprasti Kṛṣṇos, tam reikalinga Jo malonė. Norint gauti malonę, reikia būti nuolankiam, o ne pasipūtusiam. Daugybė profesorių labai didžiuojasi savo išsilavinimu ir pretenduoja į visapusišką pasaulio pažinimą, tačiau propaguodami ateistines teorijas tik demonstruoja savo ribotumą. Todėl jie negali būti autoritetais dvasios aukštumų beieškančiam.

Dedukcija

Naudojant deduktyvinį pažinimo metodą, žmogus gauna žinias iš autoritetingo šaltinio. Tuomet jis daro atskiras išvadas, grįsdamas jas bendra taisykle. Pavyzdžiui, Vedose pasakyta, kad visi žmonės mirtingi. Todėl mums nereikia eksperimentuoti, užtenka pripažinti šį faktą. Tokia išvada visuomet bus tiksli ir teisinga. Naudojantis tokiu būdu galima gauti tikslesnes žinias. Dedukcinis metodas naudojamas taip pat pasaulietinėje švietimo sistemoje. Bet čia, jis grindžiamas jutimine patirtimi ankstesnių mokslo autoritetų, kurie dažnai savo teorijas grindžia bandymų ir klaidų metodu. Deduktyvinis metodas geriausius rezultatus duoda dvasinėje srityje, nes Vedų žinios yra apauruṣeya – neturi žmogiškų trūkumų. Norintis suvokti transcendentines Vedų tiesas, turi būti malonės iš aukščiau laukiančio žmogaus padėtyje, kitaip sakant, eiti avaroha-panthā keliu. Akiplėšiškumas ir reikalavimai šias žinias mums suteikti (tai populiaru dabartinėje politikoje) diskvalifikuos mus gauti šias žinias. Priede pateikiame Bhakti Rakṣaka Śrīdhara Svāmio citatą apie kylančio pažinimo kelią.

Apie sielos egzistavimą sužinome iš śruti - Vedų išminties. Romanuose ir moksliniuose darbuose apie sielą nerasime nieko. Apie sielos buvimą taip pat negalime spręsti remiantis kasdienine veikla. Negalime įrodyti sielos buvimo, remdamiesi materialia patirtimi, nes sielos savybės skiriasi nuo protu suvokiamų savybių. Todėl vienintelis būdas sužinoti apie sielą – perskaityti šventraščiuose arba išgirsti iš žmogaus, kuris apie ją skaitė ir pats ją patyrė.

Pažinimo laisvė ir nužengiantis pažinimo kelias

Koks santykis tarp mąstymo laisvės ir šventraščių autoriteto. Iš vienos pusės susiduriame su reikalavimu absoliučiai paklusti Vedų autoritetui, iš kitos pusės, kaip dvasinės sielos jaučiame savo poreikį laisvai (be prievartos ir spaudimo) siekti to dvasinio idealo, kuris mums priimtiniausias. Įdomų požiūrį šiuo atžvilgiu išsako Bhaktivinoda Ṭhākura savo žymioje kalboje „Bhāgavata, jos filosofija, jos etika, jos teologija“ (1869 m.). Žemiau pateikiame kalbos ištrauką:

Bhāgavata moko mus, kad Dievas atskleidžia mums tiesą, kai mes jos labai trokštame, kaip kad ją atskleidė Vyāsai. Tiesa yra amžina ir neišsenkanti. Siela patiria apreiškimą, kai jo labai trokšta. Praeities didžiųjų mąstytojų sielos, dabar gyvenančios dvasiniame pasaulyje, dažnai atsiliepia į mūsų smalsumą ir padeda jam vystytis. Taip Vyāsai padėjo Nārada ir Brahmā. Mūsų śāstros, arba minties knygos, neturi savyje viso to, ką galėtume gauti iš begalinio Tėvo. Jokia knyga neapsieina be klaidų. Dievo apsireiškimas yra absoliuti tiesa, tačiau vargu ar jis gaunamas ir išsaugomas su pirminiu tyrumu. Bhāgavatos 11-tos giesmės 14 skyrius mums pataria tikėti ta tiesa, kai ji apreiškia Absoliutą. Tačiau laikui bėgant ji kaupia jos gavėjų prigimčių priemaišas, ir taip amžius po amžiaus, nuolat perduodant ją iš rankų į rankas, ji virsta klaida. Todėl tam, kad išlaikyti tiesos pirminį tyrumą, nuolat būtini nauji apreiškimai. Taip mus perspėja būti atsargiems studijuojant senus autorius, kad ir kokie išmintingi ir gerbiami jie bebūtų. Čia mums palikta visiška laisvė atmesti klaidingas idėjas, kurių nesankcionuoja sąžinės ramybė. Vyāsa buvo nepatenkintas tuo, ką jis surinko Vedose, sudėjo į Purāṇas, ir sukūrė Mahābhāratoje. Sąžinės ramybė nesankcionavo jo darbų. Ji sakė jam viduje: „Ne, Vyāsa! Tu negali ramiai ilsėtis, patenkintas klaidingu tiesos vaizdu, kurį tau primetė praėjusių laikų išminčiai! Tu pats turi belstis į nesenkančio tiesos sandėlio duris, kur ankstesni amžiai sėmėsi savo turtų. Eik, eik link šio tiesos šaltinio, kur nei vienas piligrimas nepatyrė net menkiausio nusivylimo. Vyāsa pasielgė taip ir gavo tai, ko norėjo. Mums visiems patariama taip elgtis. Laisvė gi yra tas principas, kurį turėtume laikyti vertingiausia Dievo dovana. Mes neturėtume leistis vedami tų, kurie gyveno ir mąstė prieš mus. Turime mąstyti patys ir bandyti atrasti tolesnes tiesas, iki šiol dar neatskleistas. Bhāgavatos 11 giesmės 21 skyriaus 23 tekste mums patariama paimti śāstros dvasią, o ne žodžius. Todėl Bhāgavata yra laisvės religija, tiesa be priemaišų ir absoliuti meilė.“

Iš šios kalbos galime daryti išvadą, kad aukščiausią dvasinį siekį nusako žmogaus sąžinės (vidinė) ramybė. Žmogus negali nurimti siekdamas dvasinių aukštumų (arba nerdamas į savo vidines gelmes) tol, kol išnyksta klausimai ir randami atsakymai į visus klausimus. Šiuo požiūriu śāstra suteikia mums laisvę klausti ir ieškoti atsakymų patiems, o pati siūlo savo pagalbą nuorodų, užuominų, rodyklių pavidalu. Nusileidžiantis kelias rodo, kad mums bus reikalinga šventraščių pagalba, einant pas Dievą, bet neturime tikėtis, kad aklas sekimas visais Vedų teiginiais atves mus pas Kṛṣṇą. Čia glūdi didelė Kṛṣṇos sąmonės paslaptis: Kṛṣṇa pasiruošęs suteikti mums visą įmanomą pagalbą šventraščių ir guru pavidalu, bet Jis nori, kad mes eitume patys, ieškotume kelio, įgytume savo patirtį ir savimi patvirtintume visas dvasines tiesas.

Toks požiūris persmelkia visą upaniṣadų filosofiją, kur mokinys klausia mokytojo tol, kol gauna atsakymus, patenkinančius jo širdį. Mokytojas savo ruožtu nesistengia duoti mokiniui daugiau, nei šis klausia. Žmonės yra nelygūs, o tai visų pirma reiškia, kad jų sugebėjimas patirti įvairius realybės lygius yra nevienodas. „Bhagavad-gītoje“ Kṛṣṇa daug laiko sugaišta, padėdamas Arjunai suvokti skirtumą tarp kūno ir sielos, materijos ir dvasios. Bet vėliau, 14 skyriaus pabaigoje, Kṛṣṇa pasako Arjunai, kad tam tikroje suvokimo pakopoje galima išmokti skirti palaimą nuo nepalaimos arba tik pasitenkinimą brahmano egzistencijoje (brahma bhūta prasannātma) nuo santykių su Kṛṣṇa palaimos (sukhasyaikantikasya). Tik pati asmenybė gali nuspręsti, kiek toli ji siekia ir kiek daug jai reikia.

Laisvė ir paklusnumas

Iš to kas pasakyta aukščiau apie pažinimo laisvę, nereikia daryti išvados, kad kiekvienas žmogus turi maksimaliai pasinaudoti jam suteikta laisve. Kaip ir žinios, neteisingai panaudota laisvė gali tapti didesnės nelaisvės priežastimi.

Laisvė yra sielos, bet ne materijos atributas. Materialios sampratos užvaldyta gyvoji būtybė rizikuoja neteisingai suprasti laisvės principą ir panaudoti ją materialių poreikių skatinimui. Žmogus, neskiriantis kūno ir proto poreikių nuo sielos norų, dažnai pirmuosius laiko antraisiais. Galima sutikti žmonių, kurie teigia, jog gali gerti alkoholį ir gali negerti, nes yra laisvi. Iš kitos pusės, vaiṣṇavai yra tarsi varžomi reguliuojančių principų, ribojančių laisvę. Šis teiginys yra visiškai kvailas vien todėl, kad parodo sielos priklausomybę nuo kūno poreikių. Ir atvirkščiai, ribodamas kūno poreikius žmogus laisvina sielą iš priklausomybės nuo jų. Ligonis, jausdamasis laisvas ir nepriklausomas gali nepaklusti gydytojo nurodymams ir prarasti didžiausią laisvę – galimybę gyventi. Žmogus, skęstantis jūroje, pasinaudodamas savo laisve gali nepaklusti gelbėtojų reikalavimams atlikti tam tikrus veiksmus, bet tokiu būdu tik pražudys save. Išvada: pernelyg ankstyvas pasinaudojimas laisve gali sukelti nenumatytas ir destruktyvias pasekmes asmenybei. Todėl, prisimenant Bhaktivinodos Ṭhākuros žodžius, išdėstytus anksčiau, pastebėsime štai ką: tik asmuo, kuris paklūsta šventraščiams ir dvasiniams autoritetams gali išlaisvinti save iš materijos prievartos. Tik tuomet, išlaisvinęs savąjį dvasinį intelektą jis galės ieškoti tiesų, kurių iki šiol niekas nerado. Tai bus jo santykis su dvasine realybe, unikalus ir nepakartojamas kiekvienai gyvai esybei.

Ką avaroha panthā reiškia praktiškai?

Tai reiškia priimti dvasinio mokytojo vadovavimą. Šį kelią Kṛṣṇą paaiškina Bhagavad-gītoje (4.34):

tad viddhi praipātena
paripraśnena sevayā
upadek
yanti te jñāna
jñāninas tattva-darśina

Stenkis sužinoti tiesą iš dvasinio mokytojo. Nuolankiai jo klausinėk ir tarnauk jam. Save suvokusios sielos gali suteikti žinių, nes jos regi tiesą.

Tokiu būdu avaroha-panthā reiškia stoti į kelią, kuriame tikimės sulaukti Kṛṣṇos malonės. Ši malonė ateina dvasinio mokytojo pavidalu.

„Śvetāśvatara Upaniṣadoje“ sakoma (6.23):

yasya deve parā bhaktir
yathā deve tathā gurau
tasyaite kathitā hy arthāḥ
prakāśante mahātmanaḥ

Tik toms didžioms sieloms, kurios turi nepalaužiamą tikėjimą tiek Viešpačiu tiek dvasiniu mokytoju, iš ties savaime atsiskleidžia visa Vedų žinių esmė.

Kaip vyksta Vedų žinių įsisavinimas priėmus dvasinį mokytoją?

Jei žmogus pripažindamas dvasinio mokytojo autoritetą,eina avaroha-panthā keliu, jis praeis 5 pakopas:

  1. Pažinimas savo paties jutimais (pratyakṣa). Stebėdamas, klausydamas ir sekdamas dvasinio mokytojo pavyzdžiu mokinys apsivalo. Dvasinį mokytoją vadina ācārya – tas, kuris moko savo pavyzdžiu, kaip reikia siekti Vedų išminties. Tai prieinama bet kurio žmogaus suvokimui.
  2. Pažinimas kito žmogaus jutimais (parokṣa) – mėgdžiodamas dvasinio mokytojo elgesį mokinys pereina iš pratyakṣos į antrą pažinimo lygį, kuris vadinamas parokṣa. Parokṣa yra netiesioginis pažinimas. Mes matome tiesą kito, dvasiškai tobulesnio žmogaus akimis.
  3. Betarpiškas, tiesioginis pažinimas (aparokṣa). Vadovaujamas dvasinio mokytojo mokinys klausosi ir atkartoja autoritetų liudijimus, vengdamas netikslių interpretacijų. Taip palaipsniu jis pradeda suvokti filosofiją ir viską regėti, remdamasis šiuo suvokimu. Aparokṣa – tiesioginis patyrimas įsisavinant žinias, išgirstas iš patikimo šaltinio. Kartais šis pažinimas vadinamas įsisąmoninimu arba realizacija. Šioje pakopoje žmogus naudojasi anumāna (logika ir protu). Tačiau ši anumāna susijusi ne su spekuliacijomis, gimusiomis iš keturių sąlygotos sielos trūkumų, o iš dvasinio mokytojo nurodymų.
  4. Apreiškimas (adhokṣaja). Aparokṣa atveda mokinį iki ketvirtos Vedų pažinimo pakopos, kuri vadinama adhokṣaja. Šis žodis reiškia adhaḥ – „žemyn“, akṣa-jaḥ – „gimęs iš juslių“, o kartu sudėjus – tai, kas pakeičia (pažodžiui nusveria žemyn) visas žinias, pagimdytas proto bei juslių. Šis lygis unikalus tuo, kad visos žinios yra suvokiamos taip, kaip pateiktos Vedose arba kitaip tariant gaunamos Vedų žinios aplenkia netobulą proto bei juslių sluoksnį. Tik būnant šiame lygyje galima pasiekti penktą lygį, kadangi čia intelekto jau nebegaubia neteisingo suvokimo rūkas.
  5. Dvasinis regėjimas (aprakṛta). Penktame ir paskutiniame Vedų pažinimo lygyje žmogus pradeda stebėti tikrą dvasinę realybę ir Dievo Asmens veiklą, kuri niekaip nesusijusi su materialios gamtos mechaninėmis funkcijomis. Žodis aprakṛta reiškia „nematerialus“, tai yra esantis anapus materialios gamtos.

Taip žmogui žingsnis po žingsnio atsiskleidžia jo slaptingiausia dvasinė prigimtis. Apie šias žinias Kṛṣṇa sako „Bhagavad-gītoje“ (9.2):

rāja-vidyā rāja-guhyaṁ
pavitram idam uttamam
pratyakṣāvagamaṁ dharmyaṁ
su-sukhaṁ kartum avyayam

Šis pažinimas yra išsilavinimo karalius, didžiausia visų paslapčių paslaptis. Tai yra pats tyriausias pažinimas, o kadangi jis suteikia tiesioginį savęs suvokimą, jis yra religijos tobulumas. Jo poveikis yra nesibaigiantis ir jis įgyjamas su džiaugsmu.

Taigi, norint gauti tikrų žinių, reikalingas tikras dvasinis mokytojas. Bet kaip jį atpažinti? Ne kiekvieno žmogaus galima klausytis apie Kṛṣṇą. Šaltinis turi būti tyras, kad jie teiktų naudą. Žmogus gali būti dvasiniu mokytoju tik tuomet, kai be pakeitimų perduoda tyras žinias.

Kas yra parampara ir sampradāya?

Žodis sampradāya reiškia tradiciją, susiformavusią doktriną, perduodama iš mokytojo mokytojui, tradicinius įsitikinimus, bet kokią savitą arba sektantišką religinį mokymą. Pvz. Gaudīya sampradāya reiškia Bengalijos Vaiṣṇavizmo mokyklą, kurią suformavo Śrī Caitanyos Mahāprabhu pasekėjai.

Žodis parampara reiškia tai, kas eina vienas po kito. Param param reiškia aukščiau ir aukščiau. Tokiu būdu dvasinių mokytojų mokinių seka eina vis aukščiau ir aukščiau iki pat Kṛṣṇos, kuris yra ādi guru - pirminis mokytojas. Ši sistema yra nužengianti. Nėra taip, kad kiekvienas žemesnis stengiasi suprasti aukštesnį ir galiausiai Kṛṣṇą. Iš tiesų šį procesą inicijavo pats Kṛṣṇa. Tai reiškia, kad Kṛṣṇa yra Pats suinteresuotas perduoti šias žinias vis toliau ir toliau.

Paramparos principas aprašytas „Bhagavad Gītoje“ 4.1:

imaṁ vivasvate yogaṁ
proktavān aham avyayam
vivasvān manave prāha
manur ikṣvākave 'bravīt

Dievo Asmuo, Viešpats Śrī Kṛṣṇa tarė: Aš išdėsčiau šį amžiną jogos mokslą Saulės Dievui Vivasvanui, Vivasvanas - žmonijos protėviui Manu, o Manu savo ruožtu persakė jį savo sūnui Ikṣvāku.

„Bhagavad Gīta“ 4.2 toliau tęsia:

eva paramparā-prāptam
imajarayo vidu
sa kāleneha mahatā
yogo na
ṣṭa parantapa

Šis aukščiausias dvasinis mokymas buvo perduotas mokinių mokytojų seka ir taip jį suprato visi šventieji karaliai. Tačiau laikui bėgant seka nutrūko, ir todėl panašu, kad šis mokslas buvo prarastas.

Kṛṣṇa perdavė savo mokslą „Bhagavad Gītos“ pavidalu jau neatmenamais laikais, prieš milijonus metų. Todėl „Gīta“ - tai ne koks spekuliatyvus žinių traktatas, skirtas eiliniam mokslininkui, o akademinių žinių knyga, pasiekusi mus iš amžių glūdumos.

Prabhupāda skaičiuoja „Gītos“ istoriją savo komentare 4.2 tekstui. Jis sako, kad Kṛṣṇa papasakojo „Bhagavad Gītą“ Vivasvanui apytiksliai prieš 120,400,000 metų, o žmonių visuomenėje ji jau žinoma du milijonai metų. Prieš 5000 metų Kṛṣṇa vėl papasakojo „Gītą“ Ardžunai. Tokiu būdu „Gīta“ pasiekė mus paramparos metodu. Vedų raštus reikia suvokti tokius kokie jie yra, be interpretacijų. Lygiai taip pat reikia suvokti ir „Gītą“. Ji yra apauruṣeya - nežemiška, todėl jei įvairių disputų mėgėjai ją interpretuoja savaip, tai jau ne „Bhagavad Gīta“ kokia ji yra. Parampara, arba mokytojų mokinių seka reiškia, kad šios žinios pasiekia mus nepakeistos.

Guru – tikras dvasinis mokytojas

Kitaip tariant, parampara reiškia priimti žinias iš dvasinio mokytojo. Kai Arjuna buvo visiškai sutrikęs mūšio lauke, jis pasakė: śiṣyas te 'haṁ - „aš Tavo mokinys. Dabar aš nebenoriu ginčytis su Tavimi.“ Kai žmogus tampa śiṣya - mokiniu, jis turi priimti tai, ką sako guru. Mokinys negali diskutuoti su guru. Pats paramparos principas nurodo, kad mokinys ir guru negali kalbėti ar bendrauti viename lygyje. Visa tai, ką sako guru, reikia priimti, kitaip nereikia priimti guru. Nereikia priimti dvasinio mokytojo dėl mados, kaip kad žmonės įsigyja šunį. Pirmiausia reikia surasti dvasinį mokytoją, tai yra tokią asmenybę, kuriai mokinys galėtų atsiduoti.

Tokiu būdu, jei žmogus nori dvasiškai tobulėti, jis turi prisijungti prie paramparos. Jis turi surasti mokytoją, kuris nebūtų apsišaukėlis, o taip pat priklausytų mokytojų mokinių grandinei. Apsišaukėliai guru, kurie teigia, kad nereikia turėti guru, taip ir nepasiekia nieko, išskyrus teigiamas emocijas ir pasitenkinimo savimi jausmą, kylantį iš jogos praktikos ir susitapatinimo su Aukščiausiuoju.

Apasampradāya – nutrūkusios grandinės

Žodis apasampradāya reiškia mokyklą, nukrypusią nuo tradicinės šventraščių interpretacijos. Kitaip tariant apasampradāya yra nutrūkusi mokytojų mokinių seka. Tyras transcendentinis mokymas čia jau neperduodamas. Grandinė nutrūko dėl savavališkų šventraščių interpretacijų, arba dėl netinkamo grandžių elgesio.

Paramparos principą galima palyginti su elektros lempučių girlianda. Išsukus iš girliandos vieną lemputę, visos kitos užgesta. Jei grandinė nutrūkusi nors vienoje vietoje, srovė toliau nebeteka. Jei dvasinis mokytojas nepriklauso grandinei, kaip jis gali perduoti žinias. Jei grandinė nutrūksta, Pats Kṛṣṇa turi ją atstatyti. Niekas negali stoti grandinės priešakyje ir tapti jos šaltiniu. Šiais laikais tiek daug apasampradāyų - nuklydusių mokyklų. Visos jos pateikia savas „Bhagavad-gītos“ ir Vedų interpretacijas. Su tomis mokyklomis labai intensyviai kovojo Bhaktisiddhanta Sarasvati. Bet nepaisant to, vien anglų kalba yra daugiau kaip 500 „Bhagavad-gītos“ vertimų.

4 autoritetingos sampradāyos

Kalbėti apie „Bhagavad-gītą“ turi teisę tik tas, kuris priimtas į paramparą - mokytojų mokinių seką.

Paramparos principas reiškia, kad mokinys niekuomet negalės pranokti savo mokytojo. Neįmanoma peršokti per savo mokytojo galvą. Neįmanoma priartėti arčiau Kṛṣṇos, nei dvasinis mokytojas, nes būtent jis jungia mokinį su Kṛṣṇa.

Śrīla Rūpa Gosvāmi “Pamokymų nektaro” 3-iame posme kalba apie šešis principus palankius atsidavimo tarnystei. Tarp jų sato vteh - sekti ankstesnių ācāryų pėdomis. Dvasinis autoritetas bhaktams reikalingas netgi ieškant tinkamų būdų išlaikyti savo kūną. Negalime išradinėti savo metodų, ypač nesąžiningų. Reikia sekti šventomis asmenybėmis, kurių socialinė padėtis buvo panaši į mūsų. Tada elgsimės teisingai ir Kṛṣṇa bus patenkintas.

„Śrīmad Bhāgavatam“ 1.2.21 komentare Prabhupāda sako:

“Tobulos žinios yra vadinamos parampara, arba deduktyvios žinios, nužengiančios žemyn iš autoritetų nuolankiai besiklausančiam. Žmogus negali mesti iššūkio Aukščiausiojo autoritetui ir tuo pat metu pažinti Jį. Viešpats pasilieka sau teisę neapsireikšti tokiai nereikšmingai visumos kibirkštėlei, užvaldytai pasipūtimo dvasios ir pavaldžios iliuzinei energijai. Atsidavusieji yra nuolankūs ir todėl transcendentines žinias Dievo Asmuo perduoda Brahmāi, Brahmā - sūnums ir mokiniams sekoje. Šiam procesui padeda Supersiela, atsidavusiųjų širdyje. Toks yra tobulas būdas išmokti transcendentinių žinių.”

Jei kažkas eina paramparos keliu, nėra jokio skirtumo, ar šios žinios išgirstos tiesiogiai iš Kṛṣṇos, ar iš dvasinio mokytojo.

Paramparos principas sako, kad žinios visuomet turi eiti iš Kṛṣṇos. Tačiau Kṛṣṇa šias žinias gali perduoti skirtingoms asmenybėms. Nuo neatmenamų laikų yra žinomos keturios autoritetingos vaiṣṇavų sampradāyos (mokyklos) prasidedančios nuo Kṛṣṇos. Šios sampradāyos yra:

Brahmos, Śivos (Rudra), Lakṣmī (Śrī), keturių Kumārų.

Kiekvienas rimtas žmogus turi prisijungti prie vienos iš šių autorizuotų mokyklų. „Padma Purāṇoje“ sakoma:

sampradāya-vihīnā ye mantrās te niṣphalā matāḥ

atah kalau bhaviṣyanti catvāraḥ sampradāyinaḥ

 

śrī-brahma-rudra-sanakā vaiṣṇavāḥ kṣiti-pāvanāḥ

catvāras te kalau bhāvyā hy utkale puruṣottamāt

 

rāmānujaṁ śrī svīcakre madhvācāryaṁ caturmukhaḥ

śrī viṣṇusvāmīnaṁ rudro nimbādityam catuḥsanāḥ

Kol žmogus negavo iniciacijos iš bona fide dvasinio mokytojo, priklausančio mokinių sekai, tol mantra, kurią jis kartoja, neturi jokio poveikio. Dėl šios priežasties keturios vaiṣṇavų mokinių sekos, kurias pradėjo Lakṣmī devī, Viešpats Brahmā, Viešpats Śiva, ir keturi Kumarai, pasirodys šventoje Džagannātha Purio žemėje ir apvalys visą žemę Kali amžiuje. Laksmīdevī pasirinko savo mokinių sekai Rāmānują ācāryą, Tokiu pat būdu Viešpats Brahmā pasirinko Madhva ācāryą, Viešpats Śiva pasirinko Viṣṇu Svāmį, o keturi Kumārai pasirinko Nimbārką. (Cituojama iš Baladeva Vidyabhūśanos “Prameya ratnāvalī” 1.5-6)

Kitaip sakant, gauti iniciaciją įvairiose apasampradāyose yra bereikalingas laiko gaišimas, kadangi tai niekuomet nepadės suvokti tikrųjų religijos principų.

dharmasya tattvaṁ nihitaṁ guhāyāṁ
mahājano yena gataḥ sa panthāḥ

(„Mahābhārata“, Vana-parva 313.117).

Labai sunku suprasti Kṛṣṇos sąmonės paslaptis, tačiau tas, kuris daro pažangą, sekdamas ankstesniųjų ācāryų pėdomis ir vykdydamas nurodymus savo pirmtakų mokinių sekoje, jis patirs sėkmę. Bet ne kiti.

Parampara taip pat reiškia atkartoti tai, ką išgirdai iš autoritetų. Nereikia nieko išgalvoti. Žmogus gali atkartoti tai, ką išgirdo. Tokiu būdu kiekvienas gali tapti guru. Tai yra parampara.

Priedas 1

Tuomet Ramananda Raya tarė: jnane prayasam udapasya namanta eva: „Labai sunku atsisakyti pažinimo žavesio.“ Mes galvojame: „Aš pirma noriu viską suprasti, o tada pradėsiu veikti.“ Čia slypi išskaičiavimai ir įtarumas. Prieš pradėdami veikti, mes norime viską iki galo žinoti, tik tuomet rizikuosime savo kapitalu. Ego, „Aš“ yra labai stiprus, ir jis nori gauti ataskaitą apie būsimus nuostolius ir pelną. Jis galvoja: „Aš esu šeimininkas. Raktai mano rankose ir aš noriu išbandyti viską, aš noriu viską žinoti. Aš noriu žinoti, kas man tinka.“ Taigi, mes galvojame, kad esame šeimininkai, ne tarnai, ir klausimus užduodame iš šeimininko pozicijos.

Bet turime atsisakyti šio į apskaičiavimus linkusio mąstymo, jei iš viso norime pakliūti į Viešpaties karalystę, kur viskas aukščiau už mus. Niekas ten nesivargins ir neis prieš mus teisintis, manydami, kad esame jų šeimininkai. Jie neužtikrins mūsų, sakydami: „Taip, čia nebus jokių nuostolių; tavo pelnas bus didelis.“ Mes galime manyti: „Aš esu nepriklausoma atskira esybė, todėl mano sąskaitoje neturi būti nuostolių. Čia aš turiu stovėti aukštai pakelta galva,“ bet tai neveikia. Mes galime eiti ten kaip vergai, ne kaip šeimininkai. Reikalingas toks mąstymas: Mes turime nulenkti savo galvas. Ten mes nežygiuosime visur aukštai pakeltomis galvomis, nes viskas ten aukštesnės kokybės, nei mes patys.

Taigi, mums reikia pakliūti į šį transcendentinį kraštą, kur netgi žemė, vanduo, oras ir ką bepamatytume, yra padaryta iš aukštesnės materijos, nei mes. Jie visi yra guru, o mes – mokiniai. Jie visi yra šeimininkai, o mes tarnai. Mums reikia patekti į kraštą, kur visi yra mūsų šeimininkai. Mes turime paklusti, tokia bus mūsų tikroji kvalifikacija. Ką mums lieps daryti, tą mes ir darysime; turėsime daryti. Ten nereikės labai stipriai įtempti savo smegenis. Smegenims ten nėra vietos, nes jie visi turi geresnes smegenis nei mes. Mūsų smegenys ten nereikalingos, reikalingos tik mūsų rankos. Ten reikalingas tik vergiškas darbas. Smegenų ten pakanka. Jei norime, mes galime pakliūti į šį kraštą. Mums šis kraštas reiškia vergystę. Taigi, mes ruošiamės atmesti su pasibjaurėjimu savo smegenis, ir pasiėmę vien savo širdis, mes turime artintis ir įžengti į šį kraštą.

Mes turime galvoti: „Aš esu nereikšmingas, kaip uodas.“ Taip manė Viešpats Brahmā, kai jis nuvyko į Dvāraką aplankyti Viešpaties Kṛṣṇos. Be to, visa tai ne kuriam laikui, ne tam, kad pabūti nuolankiam, pabaigti savo darbą ir tuomet grįžti atgal. Ne. Mes turime amžiams pripažinti tokią nereikšmingą padėtį. Žinoma, mes galime tikėtis, kad mus pamokys Kṛṣṇos sąmonės: kokia ji gera, kokia nuostabi ir kaip ji mums tinka. Mums leis paripraṣṇą: užduoti nuoširdžius klausimus. Transcendentinėje karalystėje - visi mūsų draugai. Jie visi ateis padėti mums, padės suprasti, kad atsidavimo tarnystė yra graži ir kad Kṛṣṇos sąmonė yra geriausia gyvenimo forma. Turime vertinti savo siekį ir ketinimų tyrumą, o ne savo išorišką padėtį. Verbuotojai iš anos pusės vertins mūsų ketinimų tyrumą, o ne dabartinę padėtį ar galimybes.

Ir nors atrodytų, kad mes ruošiamės būti vergais, rezultatas bus visiškai priešingas. Jei jūs galite užimti tokią paklusimo ir vergystės poziciją, tuomet Tas, kurio niekas niekada nenugali, bus nugalėtas. Draugai ateis jums padėti; sadhu ateis jums paaiškinti, kad mes turime tapti vergais, kad Kṛṣṇa labai myli savo vergus. Jis yra vergų šeimininkas, o kartais Jis nori tapti savo vergų vergu (gopī-bhartuḥ pada-kamalayor dāsa-dāsānudāsaḥ). Tokia yra sėkmės paslaptis ir su tokia nuotaika mes galime pasiekti didžiausią naudą.

Śrī Caitanya Mahāprabhu atsakė Ramananda Rāyui: „Taip, tai tiesa. Nenugalimą nugali atsidavimas. Mes galime Jį sučiupti. Aš sutinku, jog tai yra dieviškos meilės pradžia: duodami, mes galime gauti tiek, kiek rizikuojame. Kuo labiau rizikuojame savimi, tuo daugiau galime tikėtis iš šios nenugalimos begalybės.“

KLAUSIMAI:

1.      Kokie yra trys pagrindiniai pažinimo šaltiniai?

2.      Kokie yra du pažinimo būdai?

3.      Paaiškinkite skirtumą tarp indukcinio ir dedukcinio metodų?

4.      Kokie yra dvasinio pažinimo etapai?

5.      Paaiškinkite kodėl svarbu gauti žinias iš tinkamo šaltinio?

6.      Ką reiškia žodis parampara? Paaiškinkite paramparos principą plačiau.

7.      Kas gali priklausyti paramparai?

8.      Ką reiškia žodis sampradāya?

9.      Kokios yra autoritetingos sampradāyos? Kas jų atstovai?

10.  Kokiai sampradāyai priklauso Kṛṣṇos sąmonės judėjimas?

11.  Išvardinkite pagrindinius Gaudīya vaiṣṇavų sampradāyos mokytojus nuo Viešpaties Čaitanjos iki mūsų dienų.

12.  Pacituokite atmintinai Bhagavad Gītos 4.2 posmą.